A Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár állománya szerző szerint
A szentek keresztnevük, a többi szerző vezetéknevük, a folyóiratok és a szerző nélküli művek címük szerint szerepelnek. A művek előtti szám azok PPEK sorszáma. Rövid leíráshoz és letöltéshez kattintson a műre!
A B C Cs D E F G Gy H I J K L M N O Ö P Q R S Sz T U Ü V W Z

––
951.A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szent szívének tisztelete
1104.A Centralista folyóirat teljes folyama (1937–1947) hasonmás kiadásban
90. A három társ legendája – Ferences Források 4.
1100.A Jeromos Füzetek teljes folyama (1990–2020) hasonmás kiadásban
70. A jezsuita nevelés jellemzői és Az ignáci pedagógia
153.A Kalocsa–Kecskeméti Főegyházmegye Szinódusi Könyve – 2000
58. A katekézis általános direktóriuma
85. A Katolikus Egyház Katekizmusa
37. A katolikus hit elemei
975.A Keresztény Kis Könyvtár sorozat facsimile kiadásban
604.A koreai testvérek
719.A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861-1932) és Alapszabályai – 1932
1030.A Magyar Papi Egység folyóirat (1956–1968) hasonmás kiadásban
878.A Magyar Sion folyóirat hasonmás kiadásban
894.A májusi ájtatosság könyvecskéje
26. A II. Vatikáni Zsinat okmányai
797.A Megnemismert felhője – Hans Urs von Balthasar: A keresztény elmélkedés
900.A Szent István Könyvek sorozat facsimile kiadásban
144.A szentmise olvasmányai – „A” év
145.A szentmise olvasmányai – „B” év
146.A szentmise olvasmányai – „C” év
608.A Szeretetmű mozgalma az Egyházban és a világban – a Szentlélek Szeplőtelenjének kinyilatkoztatása
908.A Szlovákiában működő Ferences Világi Rend magyar régiójának 2016-os kalendáriuma
1125.A Szociális Missziótársulat rövid ismertetése – 1917. kiadás
1010.A Szolgálat folyóirat teljes folyama (1969–1990) hasonmás kiadásban
– A –
195.Abiven, Jean: Látogasd meg önmagad!
1133.Acker, Pamela: A védőoltások katolikus szemmel
669.Actio Catholica Hungarorum in Exteris (szerk.): Szent év – 1950
1081.Aczél László Zsongor: Parázs a hamu alatt. Dokumentumok és visszaemlékezések a pécsi cserkészek katakombaéletéből (1947) – 1952 – 1965…
501.Adam, Karl: A katolicizmus lényege
201.Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve
1024.Ajtai Kálmán (szerk.): Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga … (Imakönyv)
1090.Albert István: A házasság. Szentbeszédsorozat
849.Alfonz, Liguori Szent: A Jézus Krisztus iránt való szeretet gyakorlása
855.Alfonz, Liguori Szent: Az örök igazságok – Az imádság
1154.Alfonz, Liquori Szent: Látogatás a Legméltóságosabb Oltáriszentségnél és Boldogságos Szűznél a hónap minden napjára
19. Alfonz, Liguori Szent: Megegyezés Isten akaratával
854.Alfonz, Liguori Szent: Szűz Mária dicsõsége
972.Alleker Lajos: Erdősi Imre, a branyiszkói hőspap emlékezete
1032.Altenburger Gyula: Hiszekegy
199.András Imre: Magyar nyelvű katolikus könyvek, 1945–1993
96. Antalóczi Lajos (szerk.): „Irgalmad többet ér, mint az élet”
117.Antalóczi Lajos: Jelenések, üzenetek és a jövő
131.Arató László (szerk.): Reggeli és esti imák a cserkésztáborban
192.Assisi Szent Ferenc Virágoskertje. Fioretti – Ferences Források 6.
1085.Atyák a Regnum Marianum akácfáján
74. Auffray – Trugly: Bennem él Krisztus!
249.Az Egyházi Törvénykönyv
819.Az „Élet” folyóirat 1918. okt. 13. ünnepi száma Prohászka Ottokár 60. születésnapjára
1108.Az Oltáriszentség csodái
1080.Az Örökimádás folyóirat teljes folyama (1900–1944) hasonmás kiadásban
125.Ágotha Tivadar: Megalkuvás nélkül
731.Áldásy Antal: A keresztes hadjáratok története
– B –
705.Babura László: Nagy Szent Gergely élete
215.Babura László: Szent Ambrus élete
179.Babura László: Szent Ágoston élete
586.Babura László: Szent Jeromos élete
651.Babura László: Szent József elmélkedések – az ő litániája alapján
474.Bagyinszki Péter Ágoston: Az Isten, az ember és a játék
770.Baij Mária Cecília: Jézus bensõ élete – I. Jézus gyermeksége
834.Baij Mária Cecília: Jézus benső élete – II. Jézus gyermekkora az Egyiptomból való visszatérésig
835.Baij Mária Cecília: Jézus bensõ élete – III. Jézus élete Názáretben Szent József haláláig
348.Bakó-Barlay Edit: Gondolatszikrák
710.Balanyi György: A római kérdés
20. Balanyi György: Assisi Szent Ferenc élete
723.Balanyi György: Calasanzi Szent József élete (1923)
1150.Balanyi György: Kalazanci Szent József élete (1941)
227.Balanyi György: Magyar szentek, szentéletű magyarok
54. Balanyi György: Montecorvinoi János
295.Balanyi György: Szent István
442.Bali Mária Ildefonsa és Kákonyi Mária Constantina: Királyleány legendája
904.Bali Mária Ildefonsa – Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve
712.Bangha Béla (össz.): Az Eucharisztia
784.Bangha Béla: Az oltár titka. Jelen van-e Krisztus az Oltáriszentségben?
574.Bangha Béla: Jellemrajzok a katholikus Egyház életéből
798.Bangha Béla: Jézus istenségének bizonyítékai
449.Bangha Béla: Nagy kérdések útján. Gondolatok a világnézeti kérdésről
485.Bangha Béla (szerk.): Napkelet és Napnyugat: Élő szellemek hódolata az Oltáriszentség előtt
1162.Bangha Béla Összegyűjtött munkái / Tartalomjegyzék
939.Bangha Béla: Római levelek
623.Barlay Ö. Szabolcs: A megbélyegzett Mécs László
534.Barlay Ö. Szabolcs: Ady Istene
654.Barlay Ö. Szabolcs: "Az Isten itt állt a hátam mögött..." – József Attila
424.Barlay Ö. Szabolcs (szerk.): Az ondavai vámos (Prohászka Ottokár elbeszélése, Kiss Antal tanulmánya)
423.Barlay Ö. Szabolcs (szerk.): Álarc nélkül. Négyszemközt Nyugat álprófétáival
610.Barlay Ö. Szabolcs: Babits Istene
279.Barlay Ö. Szabolcs: Balassi Bálint, az istenkereső
261.Barlay Ö. Szabolcs: Édesanyánk az egyház
577.Barlay Ö. Szabolcs: "...És az üstökös eltűnt szemünk elől" – Prohászka életének utolsó hónapjai
371.Barlay Ö. Szabolcs: „Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek” (Elmélkedések a Szeretetről)
488.Barlay Ö. Szabolcs: Hitvédelem és hazaszeretet avagy antiszemita volt-e Prohászka?
205.Barlay Ö. Szabolcs: Jelképek a keresztúton
213.Barlay Ö. Szabolcs: Ki nekem Krisztus? Miért vagyok keresztény?
538.Barlay Ö. Szabolcs: Kosztolányi Istene
284.Barlay Ö. Szabolcs: Krisztus agóniája bennünk. Meditációk a szenvedésről
753.Barlay Ö. Szabolcs: Lelkigyakorlat: „Akarom, gyógyulj meg”
700.Barlay Ö. Szabolcs: Lelkigyakorlat egy sátáni vírus ellen
561.Barlay Ö. Szabolcs: "Magunkba le" – Reményik Sándor
1099.Barlay Ö. Szabolcs: Miatyánk – Prohászka a szeretet szentje
203.Barlay Ö. Szabolcs: Názáretből Betlehembe
229.Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka az alkotó
759.Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka-dolgozatok. Életrajzi Adattár (PÉA)
308.Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka gyermekkora; Prohászka a szívekben
221.Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka – Interjú 1.
222.Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka – Interjú 2.
223.Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka – Interjú 3.
271.Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka Ottokár, a székesfehérváriak szent püspöke
549.Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka Ottokár életének titka
478.Barlay Ö. Szabolcs (szerk.): Prohászka Ottokár parlamenti beszédei
272.Barlay Ö. Szabolcs: Prohászka szobor ledöntése. 1947
469.Barlay Ö. Szabolcs: Romon Virág. Fejezetek a Mohács utáni reneszánszról
230.Barlay Ö. Szabolcs: Találkozások Jézussal
1003.Barlay Ö. Szabolcs: „Uram, taníts meg minket szeretni!”
551.Barlay Ö. Szabolcs: Vörösmarty Mihály
563.Barsi Balázs: A teremtő Lélek
455.Barsi Balázs: Adventtől Pünkösdig
493.Barsi Balázs: Az Egyszülött Fiú. Elmélkedések Jézus életéről
584.Barsi Balázs: Az irgalmas Atya
558.Barsi Balázs: Bosco Szent János
363.Barsi Balázs: Hitünk foglalata. Az Apostoli hitvallás magyarázata
557.Barsi Balázs: Húsvéti stációk
715.Barsi Balázs: Jézus 33 szava
555.Barsi Balázs: Jézus pere
238.Barsi Balázs: John Henry Newman
374.Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk
564.Barsi Balázs: "Neked adom az élet koronáját" – A Jelenések könyvének magyarázata
369.Barsi Balázs: Örökké megmarad. A Szeretethimnusz magyarázata
390.Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Magasság és mélység – Advent, karácsony, nagyböjt és húsvét
562.Barsi Balázs–Telek Péter-Pál: Magasság és mélység – Évközi idő
556.Barsi Balázs: Szerelmes szellők suttogása
415.Barsi Balázs: „Tégy engem a szívedre pecsétnek”
404.Barthas, C.: Élt egyszer Fatimában három kisgyermek
51. Bánk József (gyűjtése): Jézussal a keresztúton
825.Báthory Nándorné: A lángész tüzében
614.Báthory Nándorné: Asszonyi életművészet
1006.Beiger Anna: Hitelemzések a második elemi osztály számára
1005.Beiger Anna: Hitelemzések az első elemi osztály számára
526.Belon Gellért: „Élet a halálból” – A feltámadás misztériuma
340.Belon Gellért: Jézus lelkülete
771.Beltrami András: A bocsánatos bűn
1153.Benedek Elek: Testamentum és hat levél
480.XVI. Benedek pápa: Deus caritas est (enciklika a keresztény szeretetről)
134.Benkics József: A világvallások és a kereszténység
539.Benkő Antal – Szentmártoni Mihály: Testvéreink szolgálatában
1103.Beöthy Zsuzsanna Cecília: Hiszem és vallom, szeretem és élem. Egy mai nővér vallomása a Szociális Missziótársulat szellemiségéről
1102.Beöthy Zsuzsanna Cecília (össz.): Örökségünk. Olvasókönyv a Szociális Missziótársulat karizmájához
181.Bernát, Szent: Az Isten szeretetéről szóló könyv
755.Bernhard Zsigmond: Egy jezsuita emlékei a kommunizmus idejéből
976.Bernhard Zsigmond: Teljes búcsú a halál óráján
1106.Békémet adom nektek!
1057.Béky Gellért: „Ti kinek tartotok engem?”
644.Béky Gellért – Kővári Károly: Reménytelen dolgok szentjei
909.Bérulle, Pierre de: A lelkivezetésről
61. Bianco Enzo: Savio Domonkos
612.Bilkei Ferenc (ford.): Az Oltáriszentség élő csodája – Lateau Lujza élete
751.Bíró Ferenc: A Jézus Szíve ájtatosság központi természete
1048.Bíró Xav. Ferenc: A kommunizmus és Jézus Szíve
646.Bíró Ferenc: E jelben győzni fogsz!
906.Bíró Ferenc: Ember vagyok,… szenvednem kell!
897.Blaskó Mária: A királyfi lovagjai
984.Blaskó Mária: Az új honfoglalók
899.Blaskó Mária: Napsugárka – Bogner Mária Margitról
898.Blaskó Mária: Szent István ajándéka
234.BM tanulmány: Az illegális szerzetesrendek ellenőrzése
152.Bocsa József Sch. P. (szerk.): A szellemek megkülönböztetése
16. Bocsa József: A szentektől tanulni
639.Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai
1123.Bocsa József: Kiengesztelődés, gyógyulás, szabadulás
1122.Bocsa József – Szegedi László – Szederkényi László: Az engesztelés lelkisége
345.Boda László: A létbizalom filozófiája. Az innensőtől a túlsó partig
452.Boda László: A Sátán. A nagy Kísértő a teológia, az élet és az irodalom szembesítésében
389.Boda László: A Torinói Lepel „életre-keltésének” kísérlete
433.Boda László: Inigó fordulása
346.Boda László: Nyugtalan a mi szívünk (Szent Ágoston megtérésének drámája)
336.Boda László: Utad az esküvőig (Nemiség a szeretetben)
636.Bognár Cecil: Értékelmélet
260.Bolberitz Pál: Alkotó hit
103.Bolberitz Pál: Elkötelezetten
447.Bolberitz Pál: Európa és a kereszténység
364.Bolberitz Pál: Érték és Etika
285.Bolberitz Pál: Isten, ember, vallás
448.Bolberitz Pál: Krisztus követségében járunk
454.Bolberitz Pál: Minek gyónjak?
258.Bolberitz Pál: Sorsközösség Krisztussal
307.Bolberitz Pál: Szabadság és erkölcs
387.Bolberitz Pál – Eperjes Károly: Thália és teológia
50. Boldog Margit legendája
955.Bolo Henrik: A Kálvária tragédiája
519.Bolváry Pál: Rabláncon Krisztusért
874.Bonaventúra, Szent: A lélek útjai Istenhez. Itinerarium mentis in Deum
22. Bonaventúra, Szent: A tökéletesség kis tükre
491.Bonaventúra, Szent: Beszélgetek a lelkemmel (Soliloquium – De quatuor mentalibus exercitiis)
32. Bonaventúra, Szent: Életem Krisztus
246.Boros László: A köztünk élő Isten
188.Boros László: Megváltott lét
663.Botka József: A Biblia és a fejlődés
665.Botka József: A kereszt és a feltámadás
660.Botka József: A keresztény hitélet és a teremtés lélektani alapjai
662.Botka József: A láthatatlan Isten
664.Botka József: Emmánuel – Velünk az Isten
661.Botka József: Van-e Isten?
659.Botka József: Vigyétek az örömhírt
915.Boué, G. L.: Mit rejt a jövő? Rafols Mária élete és jövendölései
532.Bovet, Theodor: Így tudtad te is?
1130.Bozók Ferenc: Magyar költők Jézusa (Meditációk 20. századi magyar költők Jézus-verseiről)
409.Böjte Csaba: Éheztem – és ennem adtatok
391.Brey, Henriette: Fehérvasárnap
631.Brisits Frigyes (össz.): Prohászka breviárium
727.Brisits Frigyes (összegyűjtötte): Prohászka. Tanulmányok
559.Brückner Ákos Előd: Krisztus sokféleképpen él bennünk
35. Bujdosó Bálint: Szent Magyarság Versei
609.Büchel, Wolfgang: Akarat, csoda, teremtés – Fizikai világkép és keresztény hit
593.Bühler, Klara: Reggel és este Istennel – Keresztény imakönyv
502.Büttner Ferenc: Lumen Christi (Krisztus világossága)
– C –
648.Carisio, Mario: Hittel utána Isten hívásának – Boldog Pietro Casani élete
649.Carretto; Carlo: Boldog vagy, mert hittél
397.Carré, A.-M. (szerk.): Ki nekem Jézus Krisztus?
245.Celanói Tamás életrajzai Szent Ferencről
1083.Chambon Mária Márta, a boldogságos Szűz vizitációs rendje chambéryi kolostorának szerzetesnője. 1841–1907
813.Charles, Pierre – Gálffy László: Apostoli lelkeknek. Elmélkedések
981.Charles. Pierre – Gállfy László: Isten közelében. Elmélkedések I.
982.Charles, Pierre – Gállfy László: Isten közelében. Elmélkedések II.
983.Charles. Pierre – Gállfy László: Isten közelében. Elmélkedések III.
464.Chesterton, Gilbert K.: Aquinói Szent Tamás
190.Congar, Yves: Szeretem az egyházat
764.Coudenhove, Ida Friederike: Beszélgetés az életszentségrõl (Párbeszéd Szent Erzsébetrõl)
923.Czapik Gyula (össz.): Ájtatosság Szent Júdás Tádé apostol tiszteletére
907.Czapik Gyula: Nagyböjti beszédvázlatok
917.Czapik Gyula: Vasárnapi szentbeszéd-vázlatok. Adventtől Septuagesimáig
597.Czékus Géza: Az oratowi vértanú
– Cs –
805.Cs. Siklósi Csaba: Hosea
385.Csák Alajos Cirjék: Kelemen Didák csodás élete és működése
847.Csápori Gyula: Ámítás és valóság. Adatok a szabadkőművesség leálcázásához
180.Csávossy Elemér S.J.: Ádventi és karácsonyi elmélkedések
760.Csávossy Elemér: Bepillantások az „Ember fiának” Szívébe
441.Csávossy Elemér: Egy élet Jézusért
286.Csávossy Elemér: Egy sír a Duna fölött (Bogner Margit Mária nővér élete és naplója)
216.Csávossy Elemér S.J.: Jézus Szíve elmélkedések
765.Csávossy Elemér: Nyolc nap a szentségi Krisztussal. Eucharisztikus lelkigyakorlat
744.Csávossy Elemér: Szociáldemokrácia, kommunizmus és kereszténység
168.Csávossy Elemér S.J.: Ut sint unum
741.Csávossy Elemér: Zrinyi-gárda. Liga az erkölcs védelmére
1004.Cser László: Ének az Éltetőhöz
45. Cser László: Himnusz a Kereszten
596.Cser László: Kína arca és sorsa – Egy kínai misszionárius naplójából
1009.Cser László: Útközben. Elmélkedések
718.Cserháti Ferenc: Az egyházzal vagy nélküle
148.Cserháti Ferenc: Hitébresztő (A, B, C év)
121.Cserháti Ferenc: Ünnepszemle
243.Cserháti Ferenc: Szívélyes lelkipásztori üdvözlettel
682.Csernoch János: A halottégetésről
– D –
105.Dajczer, Tadeusz: A hit fénye a harmadik évezred küszöbén
486.De Waal Antal: XV. Benedek pápa
781.Deeken, Alfons: Öregszünk, de gyõzzük!
732.Diès, Auguste: Plátó
27. Diós István (szerk.): A szentek élete I.
166.Diós István (szerk.): A szentek élete II.
462.Diós István: „Az Úr nem késlekedik, hanem eljön”. Ádventi és karácsonyi homíliák
431.Diós István: Napi kenyerünk. Hamvazószerdától Nagypéntekig
430.Diós István: Napi kenyerünk. Homíliák a szentekről
17. Diós István, Szigeti Kerény: A búcsúk imakönyve
1025.Dobszay János: Így – vagy sehogy! Fejezetek a Regnum Marianum életéből
930.Dobszay János: Mozaikok a Regnum életéből a hetvenes évektől napjainkig
582.Dombi Márk: A szerzetesélet
745.Donászy Ferenc: A vaskereszt. Történeti elbeszélések
977.von den Driesch János: A mennyország aranykulcsa, vagyis a tökéletes bánat
956.Dvorecky János: Krisztus keresztje és a vörös socialismus
– E –
42. Efraim testvér: A rózsafüzér titkai
40. Efraim testvér: Keresztút
41. Efraim testvér: Kései esők
172.Egger, Wilhelm: Közösen olvassuk a Bibliát
472.Egri papság: Sekrestyések kézikönyve
71. Egy ember, aki minden erejéből élt... Emlékezések P. Pap József, S.J. életéről
1138.Egy markthali premontrei szerzetes: A Boldogságos Szűz Mária követése
193 Egy öreg pap: Temetőnk sírjai
841.Elmer István: Börtönkereszt. Börtönviselt katolikusok visszaemlékezései
302.Előd István: Katolikus dogmatika
964.Emléklapok a 300 éves piarista jubileumról
440.Emmerich Anna Katalin: A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése
1016.Emődi László: A Regnum Marianum története 1900–1970
928.Endes Miklósné Sándor Rozi: Természet és ember a liturgikus lélek szemléletében
1054.Endrefalvy Ottó: Férfiak, szentek (Leggyakoribb védőszentek élete)
884.Endrédy Zoltán Sándor: A csend foglya szól
677.Endrődy László: Páter Petit mosolygó élete
115.Endrődy László nyomán: Ki volt Kaszap István?
630.Erasmus, Rotterdami: A keresztény özvegy
775.Erasmus, Rotterdami: A mennybõl kizárt Gyula pápa
792.Erdey Ferenc: A fatimai csoda
368.Erdey Ferenc: Az engesztelés szentje (Szent Margit)
763.Erdey Ferenc: Az életszentség tudománya. Elmélkedések
758.Erdey Ferenc: Engeszteljünk szentségben!
905.Erdey Ferenc: Engesztelő szentóra. Elmélkedések
113.Erdey Ferenc: Kant valláserkölcsi világnézete
475.Erdő Péter: Egyházjog
288.Erdő Péter: Latin–magyar egyházjogi kisszótár
1109.Erőss Alfréd: Majláth püspök lelki arca
1095.Erőss Alfréd: Scheeben és Prohászka, két modern misztikus
183.Ervin Gábor: „Mutasd meg az Atyát!”
912.Ervin Gábor: Krisztusi nagykorúság. Bérmálkozóknak és megbérmáltaknak
254.Ervin Gábor: Veni Sancte – Te Deum. Rövid szentbeszédek
403.Escrivá, Josemaría: Barázda
353.Escrivá, Josemaría: Keresztút
354.Escrivá, Josemaría: Kovácstűzhely
237.Escrivá, Josemaría: Út
995.Esser X. Ferenc: Negyedóra a szószéken I. Szentbeszédek Ádventtől Áldozócsütörtökig
996.Esser X. Ferenc: Negyedóra a szószéken II. Szentbeszédek Szentháromság vasárnapjától Ádventig
997.Esser X. Ferenc: Negyedóra a szószéken III. Szentbeszédek az egyházi év jelesebb ünnepeire
757.Esztergomi Fõegyházmegye Katechetikai Bizottsága: Kérdezzük meg a Szentírást (Bibliás Katekizmus)
466.Eszterhás István: A bíboros és a rendőr
137.Evva Ferenc: Ősszülők, ősbűn mai szemmel
507.Ezt tudniillik tudni illik! Katekizmuskereső felnőtteknek
999.Édesanyám, ne öljél meg! Költemény a megfogant életért
477.Ézsiás Erzsébet: A hit pajzsa. Olofsson Placid atya élete
– F –
871.Faber Frigyes Vilmos: Mindent Jézusért
310.Facco; Giannina: Bernadette Soubirous a lourdesi látnok
1121.Farkas Edith: A hivatalos pártfogó (Probation Officer)
1124.Farkas Edith: A Szociális Missziótársulat rövid ismertetése (Irányzat és gyakorlat) – 1911. kiadás
1127.Farkas Edith: Missziós útravalók
178.Farkas György (össz.): KALOT Vezérkönyv
159.Farkas Péter: Fenyegetett jövőnk védelmében
436.Farkasfalvy Dénes: Bevezetés az újszövetségi szentírás könyveihez
670.Faulhaber, Michael: Zsidóság, kereszténység, germánság
72. Faustina Kowalska, Boldog: Napló (Az Isteni Irgalmasság üzenete)
370.Fekete Antal: Keresztneveink, védőszentjeink
634.Fekete Antal: Prohászka Ottokár politikai pályakezdése
1156.Felsővályi Ákos (szerk.): A bravúr kötelező. A budapesti Piarista Gimnázium 1950 és 1991 közötti diákjainak emlékkönyve
36. Ferenc, Assisi Szent: Művei – Ferences Források 1.
2. Ferenc, Szalézi Szent: Filótea
224.Ferencz Győző (szerk.): Hang szólít
1026.Finn Ferenc: Fülöp, a kis énekes
1028.Finn Ferenc: Harry Dee. Regény az amerikai ifjúság életéből
1027.Finn Ferenc: Lightfoot Kolozs. Elbeszélés egy amerikai diák életéből
1029.Finn Ferenc: Wynn Percy. Képek egy amerikai nevelőintézetből
82. Fleming, David: Lelkigyakorlatok Szent Ignáccal
585.Frenyó Zoltán: Prohászka index-ügye száz év távlatából
699.Freppel Károly Emil: Az 1789-iki franczia forradalom századik évfordulójára
467.Füzér Julián: Mindszenty bíboros, a szent
360.Füzér Julián (szerk.): Szentnek kiáltjuk! Emigráns magyarok Mindszenty bíborosról halála 10. évfordulóján
622.Früchtl Ede: XII. Pius pápa
– G –
875.Gallus Tibor: Szent József lelke
666.Garrigou-Lagrange, Reginald: A megkezdett örökélet
695.Gajtkó István: A XVII. század katolikus imádságirodalma
1001.Gausz Tibor: Ragyogó szemek
446.Gábriel Asztrik: Virágos Pannónia. A magyar szentek élete
497.Gál Ferenc: A kinyilatkoztatás fényében
506.Gál Ferenc: A Szentlélek kiáradása
498.Gál Ferenc: A teológus az egyházban
381.Gál Ferenc: Az örök élet reménye
62. Gál Ferenc: Úton a teljesség felé
499.Gál Ferenc: Zsinat és korforduló
820.Gál István: A Kalocsai Piarista Kollégium története (1765–1860)
407.Gál Péter: A New Age – keresztény szemmel
774.Gálffy László: Jezsuita szellem
611.Gálos László: A Szentlélekisten
1052.Gálos László: Isten magányában. Lelkigyakorlatok
482.Gárdonyi Géza: Aggyisten, Biri
752.Gárdonyi Géza: Karácsonyi álom
473.Georgius bácsi: A Dömösi Csodafa
916.Gerely Jolán: Egy élet egy lélekért
133.Gerely József: Kis képes Biblia
581.Gerencsér István: A filozófus Pázmány
211.Gergely, Nagy Szent: A lelkipásztorság törvénykönyve
408.Gertrúd, Nagy Szent: Lelki gyakorlatai
167.Ginder Katalin Mária Bonaventura: Adventi Angyaljáték
689.Giraud, Albert – Hartleben, Otto Erich – Schönberg, Arnold; Holdbűvölte Pierrot (Pierrot Lunaire)
189.Giussani, Luigi: A modern ember vallási tudata. A keresztény tapasztalat útján
1152.Goricseva, Tatjána: Istenről beszélni veszélyes. Tapasztalataim Keleten és Nyugaton
512.Gots, Anton; Igen, Uram!
547.Gönczné Posch Jolán: Életemet adtam
487.Greshake, Gisbert: Helytállás a pusztában
1008.Gründel, Johannes: Az önvizsgálat útján
280.Gross, Engelbert: Misekönyvem
139.Guardini, Romano: Örökmécs
796.Guardini, Romano – Pieper, Josef – Ratzinger, Joseph – Rahner, Karl – Balthasar, Hans Urs von – Vanier, Jean: A szeretetrõl
– Gy –
510.Gyenis András: A jezsuita rend hazánkban. Rendtörténeti vázlat
1062.Gyenis András: Brito Szent János, Madura hithirdető vértanúja
1061.Gyenis András: Hitvédők fejedelme. Bellarmino Szent Róbert bíboros élete (1542–1621)
879.Gyermekimák
457.Gyéressy Ágoston: Boldog Özséb élete
1017.Gyorgyovich Miklós: Prohászka és a Regnum Marianum
936.Gyöngyszemek. Imakönyvecske a legszükségesebb imákkal keresztény katholikusok számára
748.György Attila: A hit világossága
750.György Attila: A kegyelem forrásai
749.György Attila: A szeretet parancsai
766.György Attila: Jöjj, kövess engem! Szemelvények a szentek életébõl
681.Gyulay Endre: Egyház és magyarság – Írások, beszédek, interjúk
294.Gyürki László: A Biblia földje – A magyar bibliafordítások története
– H –
946.Hajós József: Az élet eredete és az Isten
566.Halász Pius: Maradjatok szeretetemben!
567.Halász Pius: Örök liturgia
791.Halász Piusz: Prohászka püspök üzenete
406.Hamburgrer, Gerd: Ember, akinek múltja van
793.Hamvas Béla: Silentium. Titkos jegyzõkönyv. Unicornis
986.Harangi László: A lélek erősebb (napló)
1053.Harangi László: Mindenkinek legyen karácsonya
1043.Harangi László: Robinson unokái. Cserkészregény
925.Harangi László versei
87. Hardon, John, S.J.: A katolikus család a mai világban
1135.Harmat Ferenc: Illusztrációk az „A” liturgikus év vasár- és ünnepnapjaira
1136.Harmat Ferenc: Illusztrációk a „B” liturgikus év vasár- és ünnepnapjaira
1137.Harmat Ferenc: Illusztrációk a „C” liturgikus év vasár- és ünnepnapjaira
1. Harmath Artúr, Sík Sándor (szerk.): Szent vagy, Uram! énekeskönyv
328.Harsányi Lajos: Fegyverletétel
319.VI. Pál pápa: Evangelii Nuntiandi
296.Hálás gyermekek: Így élt Édesanyánk
257.Heck, Elisabeth: Képek Szent Vince életéből
785.Hennig Alajos: A három kassai vértanú
560.Herczeg János: Beszélgetések önmagammal – Versek a barázdából
300.Hetényi Varga Károly: Beszélgetés a Mesterrel
379.Hetényi Varga Károly: Elfelejtett hitvallónk – A kilencvenéves Lénárd Ödön köszöntése
59. Hevenesi Gábor: Régi Magyar Szentség (Ungaricae Sanctitatis Indicia)
1105.Hildebrand, Alice von: A női lét privilégiuma
641.Hildebrand, Dietrich von: Házasság – a hűséges szerelem titka
366.Hittani Kongregáció: Dominus Iesus
60. Hoffmann, Schott: Régi Magyar Szentség (grafika)
565.Hollai Ferenc: Ki volt Ikvay László?
207.Hornman, Wim: A lázadó. Camilo Torres életének regénye
550.Horváth Kálmán: Prohászka a szívekben – Magyar Fioretti
116.Horváth Richárd: Életépítés. Elvek, gondolatok
812.Horváth Sándor: A Szentlélek hárfája. Prohászka mint mystikus
1098.Hubai József: Eltakart egyháztörténeti stratégiák Pécsett és Kelet-Közép-Európában 1948–1989
554.Hubay József Bertalan – Kormos Gyula: Orate fratres! II – Imádkozzatok, testvérek!
687.Huber Lipót: Jézus Krisztus születésének esztendeje és a keresztény időszámítás
692.Huber Lipót: Két főrangú zsidó konvertita a IV. századból
828.Huszár Elemér: A szenttéavatás
966.Huszár Elemér (szerk.): Házassági kis káté
949.Huszár Elemér: Jahvétól – Krisztushoz. Hitoktatás a keresztség szentségére készülő izraeliták számára
824.Huttkay Lipót: Samassa, a politikus
902.Hünermann, Wilhelm: A rajnaparti dóm (Premontrei Boldog Hermann)
856.Hynek, Rudolf: Krisztus kínhalála a modern orvosi tudomány világánál. Krisztus valódi arcmásának felfedezése
– I –
886.Ignác, Loyolai Szent: Lelkigyakorlatok
1063.Ignác, Loyolai Szent; Visszaemlékezései
1084.Így, vagy sehogy! A Regnum Marianum története képekben
903.Ijjas Antal: Sziénai legenda
643.Imádkozzuk a rózsafüzért a megfogant életekért! – szentkép
746.Iragui, Marcelino: A mi örömhírünk. Lelkigyakorlatos vázlatok
86. Isten gyermeke vagyok – imakönyv
– J –
913.Jablonkay Gábor: A katholikus fölfogás irányelvei
901.Jablonkay Gábor: A katholikus öntudat alapkövei
1070.Jáki Szaniszló: Halál?
967.Jámbor László: A hetedik a házasság
971.Jámbor László: A nevelés fontossága és módja
672.Jámbor Mike: Prohászka Ottokár természetszemlélete
522.Jálics Ferenc: Tanuljunk imádkozni
826.János, Keresztes Szent: Útmutató a tökéletes lelki életre
1056.Jehlicska Ferenc: Erkölcs és vallás
175.Jelenits István: Betű és lélek
202.Jelenits István: Élet és Evangélium
1131.Jelenits István: Katolikus dogmatika. Jegyzet a katolikus gimnáziumok használatára
1132.Jelenits István: Katolikus erkölcstan. Jegyzet a katolikus gimnáziumok használatára
1021.Jennings, Peter: Newman bíboros, a közbenjáró és pártfogó. Egy csoda története
– K –
870.K. A.: Az öt boldog angol vértanú Jézus Társaságából
114.Kalazanci Szent József zsolozsmája
428.Karaffa János: Az ítélethirdetés Jeremiás életében és Vallomásaiban
490.Karaffa János: Felvidéki kilenced – a keresztény magyarságért és Európáért
236.Karaffa János (össz.): Isten hazánkért térdelünk elédbe! Magyarok imafüzete
429.Karaffa János: Kilenced a szegények orvosának közbenjárásáért
427.Karaffa János: Magyar hitvallók a XX. században
235.Karaffa János: Világvége? Mikor?
880.Karácson Imre: Szent Imre herczeg
704.Karácsonyi János: Szent László király élete
44. Karácsonyi versek
789.Kardos Klára: Auschwitzi napló
730.Kasekné Szrenka Szilvia (szerk.): Prohászka breviárium. – Prohászka Ottokár püspök gondolatai az év minden napjára
632.Katolikus Nevelés Kongregációja: A katolikus iskola
1038.Kausz József: Boldogító szenvedés
992.Kausz József: Ismerd meg az Oltáriszentséget
1044.Kausz József: Legyen egy akol és egy pásztor
1039.Kausz József: Menyekzői felköszöntők
810.Kárpáti Pál: Szent Vince, a szeretet apostola
200.Kecskés Pál: A bölcselet története
171.Kecskés Pál: A házasság etikája
68. Kecskés Pál (vál.): A lelki élet mesterei írásaiból
864.Kecskés Pál: Lélekben és igazságban. Lelki kalauz
845.XII. Kelemen pápa: In Eminenti. Bulla a szabadkőművességről
119.Kelety Géza O. Cist.: Szeretetből élni
28. Kempis Tamás: Krisztus követése (Jelenits István fordítása)
88. Kempis Tamás: Krisztus követése (Pázmány–Zsiros fordítása)
416.Kenyeres Lajos: Szentbeszédek a szentmiséről
881.Keppler Pál Vilmos: A szenvedés iskolája
361.Keresztény Egységtitkárság: Ökumenikus Direktórium
768.Keresztény Kis Könyvtár: Szociáldemokrácia és kereszténység
29. Keresztúti illusztrációk (grafika)
31. Keresztút-gyűjtemény
843.Kereszty Géza: Haladás és kereszténység
419.Kereszty Rókus: Bevezetés az egyház teológiájába
832.Kereszty Rókus: Jézus Krisztus. Krisztológiai alapvetés
495.Kerkai Jenő: Katolikus felelősség
767.Kerkai György: A Kalocsai Kollégium, 1860–1940
347.Kerny Géza: Beszédvázlatok esketésekre
853.Kerny Géza: Temetési könyv
48. Kis Filokália
685.Kiss Albin: Szent Ágoston De civitate Dei művének méltatása
893.Kiss Andor: Legszentebb imakönyv (a görög szertartású katolikus egyház miséi)
1019.Kiss János: A Szeplőtelen előtt – szentbeszéd
184.Kiss László: A zsebretett levél
289.Kiss Szaléz: Mindent az Istenért!
185.Klára, Szent, művei és életének forrásai – Ferences Források 3.
104.Klemm Nándor: Szenvedni Érted. Keresztes Szent János életrajza
240.Knoch, Otto: 1. és 2. Tesszaloniki levél
160.Kohán László (fényk.): Kárpátalja templomai. Római katolikus templomok
1033.Kolos Bertold: A szentek nem halnak ki. Isten szolgája, Eugster Mainrád bencés laikus testvér élete Einsiedelnben
1160.Komárik István: A három kassai vértanú
1118.Kopasz Irma (össz.): Homo Caritatis
484.Kormos Gyula: Oremus! Egyetemes könyörgések a vasárnapi és ünnepi szentmisékhez rövid bevezetővel
536.Kornis Gyula: Pázmány személyisége
914.Korompai József: Az apostolok iskolájában. Elmélkedések az apostolok cselekedeteiről papok számára
1007.Koszter Atya: Lépcsőima. Levelek egy teológushoz a földön vándorló papról
910.Koszterszitz József (Koszter Atya): Beszédek gróf Teleki Pálról
642.Kovách Aladár: A Mindszenty per árnyékában
414.Kovács L. P. Bánk: Magyarok Nagyasszonya
1067.Kovács Mihály: Negyvenezer magyar levente kálváriája a második világháború végén
1066.Kovács Mihály: Öveges József
783.Kovács Sándor: Így lépj az oltár elé! Beszélgetések a házasságról
782.Kovács Sándor: Út az oltár felé
1034.Kovács Vince: A kórház angyala. Dr. Wettstein Vilma lelki élete
43. Kozáky István: A kereszt fényében
325.Közi Horváth József: Apor püspök élete és halála
321.Közi Horváth József: Mindszenty bíboros
628.Közi Horváth József: Rafinált vallásüldözés Magyarországon
456.Kővári Károly: A turzovkai jelenések. Szlovákia 1958–1968
1114.Kővári Károly: Egész Amerika Pátrónája: A Guadalupei Szűz Mária
1117.Kővári Károly: Isten Szolgálója, Higginson Teréz és Jézus Szent Fejének, az Isteni Bölcsesség Székhelyének tisztelete
942.Kővári Károly: Messiási jövendölések
583.Kővári Károly (össz.): Rózsafüzér titkok
620.Krajsovszky Gábor: Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok – I-X. – Válogatás Bölcsvölgyi Zoltán atya beszédeibõl és elmélkedéseibõl
722.Krajsovszky Gábor: Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok – XI-XIV. – Válogatás Bölcsvölgyi Zoltán atya hittanóráiból
720.Krajsovszky Gábor: Amíg Isten végtelen könyörületéből jő a virradat, éljetek hűségben Istenhez, Egyházhoz, történelmi magyar hazához! – Megemlékező előadás Mindszenty Józsefről
528.Krajsovszky Gábor: Erdős Mátyás atya elmélkedései, beszédei, előadásai I.
794.Krajsovszky Gábor: Erdõs Mátyás atya elmélkedései, beszédei, elõadásai II.
814.Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát
658.Krajsovszky Gábor: Legyőzetve is Ő győzött! – Szemelvények Mindszenty József bíboros írásaiból és beszédeiből
721.Krajsovszky Gábor: Nem vonakodom attól, hogy odaadjam magamat az egyházért, a hazáért – Megemlékező előadás Mindszenty Józsefről
1077.Krajsovszky Gábor, Slíz Judit: Visszaemlékezések Erdős Mátyás atyáról
46. Kreeft, Peter: A szeretet fanatikusai
232.Kremer, Jacob: 2. Korintusi levél
63. Kroll, Gerhard: Jézus nyomában
626.Krumbachner, Josef: Lélektől lélekig
1013.Kunszery Gyula: Napot tükröző üvegcserép
140.Kustic, Zivko: A természet Istenről beszél
1059.Kúti, Katrien: Talita kum! Mondom neked, kislány, állj fel!
868.Kühár Flóris: A legszentebb családfa utolsó virága. Árpádházi Boldog Erzsébet, III. András leánya
147.Kühár Flóris (szerk.): Az ősegyház szentségi élete
– L –
182.Laible, Hilda: Az első évek...
605.Laimer, Michael: Igen vagy nem, de hogyan? – A születésszabályozás megengedett és meg nem engedett módjai
1035.Lajos: Szűz Mária titka; Montforti Boldog Grignon
527.Laun, Andreas (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel
311.Laurentin, René: Lisieux-i Teréz
795.Lányi Ede: Vörös naplóm
252.Leclerc, Eloi: Egy szegény ember bölcsessége
394.le Fort, Gertrud von: Himnuszok az Egyházhoz
154.Leloup, Jean-Yves: Hészükhaszta imamód
1058.Lenzen–Sebregondi Mária: „Kő kövön nem marad”… Elbeszélés Jeruzsálem pusztulásának idejéből
846.XIII. Leó pápa: Humanum Genus. Apostoli körlevél a szabadkőművességről
461.XIII. Leó pápa: Rerum Novarum. Apostoli körlevél a munkások helyzetéről
809.Lepold Antal: A katolikus autonómia. Az Egyház álláspontjának megvilágítása
194.Lepold Antal: Csernoch János. Emlékezés Nagymagyarország utolsó hercegprímására
656.Lepold Antal (össz.): Szalézi Szent Ferenc válogatott levelei
149.Lewis, C. S.: Keresztény vagyok!
468.Lénárd György: Lelkigyakorlat papoknak
156.Lénárd Ödön: Erő az erőtlenségben
94. Lénárd Ödön: Mécs
380.Lénárd Ödön: Összegyűjtött börtönversek
978.Lénárd Ödön: Reggeleim
93. Lénárd Ödön: Só
95. Lénárd Ödön: Só és mécs
829.Lippert, Peter: Istenkereső lelkek. Levelek jó emberekhez
599.Liptay György, Kozma György (szerk).: Jöjj, kövess engem!
697.Lisieuxi Szent Teréz: Kosztka Szent Szaniszló
693.Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza
132.Liss, Bernhard: Beszélgessünk!
460.Loew, Jacques: Beszélgetések
208.Loew, Jacques: Elmélkedések Jézus Krisztusról
465.Lourdes Magazine: A lourdes-i csodás gyógyultak. 67 rendkívüli történet
253.Lubac, Henri de: Isten útjain
1037.Lucas József: A tabernákulum fényében. Gondolatok az Oltáriszentségrõl
151.Lukács László (szerk.): Fohászok és vallomások. A világ legszebb imái
806.Lukács László (szerk.): Innen és túl. Versek az Isten-kereső emberről
– M –
110.Madinger, Herbert: Térj vissza!
594.Maertens, Thierry: Bepillantás a Bibliába
948.Magni–Castelbranco: Válaszunk a fatimai üzenetre
802.Magyar Dolgozók Pártja: A klerikális reakció – népi demokráciánk ellensége
25. Magyar Katolikus Katekizmus
106.Magyar katolikus katekizmus. 1995
111.MKPK: A boldogabb családokért!
688.Magyar László: Játszva latinul
545.Magyarország részvétele a XXIII. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson – Bécs, 1912
607.Magyary Csilla: Égi Édesanyánk
933.Mairet, Jeanne: A hiábavaló gazdagság
1129.Majsai Mór – Solymoss Vendel: Reggeli virágszedés. Azoknak, akik még maguk is fakadó rügyek
887.Manréza imakönyv. Útmutató a lelkigyakorlat minden ájtatosságához és 12 elmélkedés a havi számadásra
402.Marcus Aurelius: Elmélkedések
713.Marczell Mihály: A katholikus nevelés szelleme
399.Marczell Mihály: Neveléstan
301.Maritain, Jacques: A garonne-i paraszt
1157.Maritain – Huizinga – Marcel – Belloc – Bernanos – Wust – XII. Pius: Mi európaiak
220.Marmion, Dom Columba: Krisztus, a lélek élete
350.Marosi Arnold: Átöröklés és nemzetvédelem
411.Marosi László (szerk.): Sugárzó emberek. Életpéldák századunkból
355.Maróthy-Meizler Károly: Az ismeretlen Mindszenty
1158.Martin Aurél: Szent Pál
500.Martin János: Sorsvállalás
657.Martin, Malachi: A kiforgatott katolicizmus
1088.Martin, Malachi: A kísértés órája
1086.Martin, Malachi: A megláncolt Péter
1015.Martin, Malachi: A sötétség birodalma
1087.Martin, Malachi: Az elhagyott szőlőskert
831.Martin, Malachi: Az örök háború
274.Martin, P.: A lelki gyermekség útja
102.Martini, Carlo M.: Az erények
292.Marton József–Jakabffy Tamás: Az erdélyi katolicizmus századai
1092.Matta el Meszkin: Isten megtapasztalása az imában
239.Mayer, Bernhard: Filippi levél. Filemon-levél
546.Mácz István: Egészen szép vagy
533.Mácz István: Élni vagy meghalni?
652.Mácz István: Hétpecsétes könyv az élet
603.Mácz István: Íme az Ember
786.Mácz István: Kísértés a jóra (Etikai olvasókönyv)
548.Mácz István: Lélekzetvételeim – Szívdobbanások
668.Mácz István: Megmentett mondatok
1151.Mácz István: Miért? Tűnődések az élet értelméről
787.Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömrõl
579.Mácz István: Suttogások és kiáltások
653.Mácz István: Szép az Isten
675.Mácz István: Találkoztam a szeretettel
396.Mária-Kongregáció: A kongreganista kézikönyve – A Mária-Kongregáció kézikönyve
326.Mária medjugorjei üzenetei – A mennyország hangja
127.Mária-Teofila O.S.B.M.: Romzsa Teodor munkácsi görögkatolikus püspök vértanú halála
100.II. János Pál pápa: „Incarnationis mysterium” kezdetű bulla
645.Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc élete
323.Máthé Mária (összeállította): Misztikusok imagyűjteménye
839.Mátrai János: Védő és segítő szentjeink
801.Mátray Lajos: Egyedül Sztalin ellen
1045.Medvigy Mihály: A kereszténység történelmi válsághelyzetei
1046.Medvigy Mihály: A magyar katolikus főpapság függése a Habsburg-dinasztiától, kapcsolata a Szentszékkel és az 1855-ös Konkordátum
696.Medvigy Mihály: Az ókeresztény liturgia kialakulása (Keresztség – Szentmise - Bűnbocsátás)
993.Medvigy Mihály: Pápa életpályák
994.Medvigy Mihály: Régészeti tanulmányúton Mexikóban
143.Melichár Kálmán: A zsinatok
822.Menczer József: Prohászka
305.Menyhay Imre: Adalékok Káin „esti meséjéhez”
372.Merton, Thomas: Élet és életszentség
489.Meskó Lajos: Ősmagyar keresztneveket keresztény szellemben
12. Meskó Lajos (szerk.): Vasárnapi kalauz
629.Meves, Christa: Nászajándék – A házasság ABC-je
742.Mécs László: Anya kell! Versek lányokról és anyákról
76. Mécs László: Üveglegenda
247.Mécs László: Üzenet. Válogatott versek
177.Mészáros Tibor, Msgr.: Akit övéi be nem fogadtak
248.Mészáros Tibor, Msgr.: A száműzött bíboros szolgálatában. Mindszenty József titkárának napi jegyzetei (1972–1975)
706.Mihályfi Ákos: Lélekmentés a nagy világégés után
173.Miklósházy Attila: Benedicamus Domino
848.Miklóssy István: A magyarországi szabadkőművesség felforgató törekvései
747.Miklóssy István: Nemzetnevelés. Szociálpedagógiai tanulmány
471.Milánói Jakab: Stimulus amoris. A szeretet zsarátnoka
606.Minden Népek Nagyasszonya
89. Mindszenty breviárium
553.Mindszenty József: Esztergom, a prímások városa
322.Mindszenty József látogatása a Szent István Magyar Plébánián – 1974. május 19.
392.Mindszenty József pere
335.Misekönyv
537.Miskolczy Kálmán: Pap voltam Rákosi és Kádár alatt
99. Molnár Tamás: A liberális hegemónia
162.Molnár Tamás: Én, Symmachus / Lélek és gép
161.Molnár Tamás: Filozófusok istene
418.Mona Ilona: Slachta Margit
438.Mona Ilona és Szeghalmi Elemér: Salkaházi Sára élete és munkássága
602.Monay Ferenc: P. Kelemen Didák, a Felső-Tiszavidék apostola
627.Moore, Joseph: Így lesz barátom Jézus
617.Moresco, Luigi: Szemek, amelyek a Szűzanyát látták
332.Morovicz Szol. Ferenc (szerk.): A szegénység trubadúrja
228.Mócsy Imre: Az evangéliumok hitelessége
170.Mócsy Imre: Beadványom
226.Mócsy Imre: Mi a Biblia?
496.Mócsy Imre (össz.): Szikrák Loyolai Szent Ignác lelkéből
410.Móra Ferenc: Veni Sancte, Te Deum
324.Mózessy Gergely: Egyetemi lelkészségek Magyarországon a 20. század első felében
830.Mózessy Gergely (szerk.): Prohaszka Ottokár – püspök az emberért
863.Mózessy Gergely (szerk.): Prohászka-tanulmányok. 2007–2009
866.Mózessy Gergely (szerk.): Prohászka-tanulmányok. 2009–2012
518.Muggeridge, Malcolm: Valami nagyon szépet Istenért. A kalkuttai Teréz anya
129.Muzslay István: Az Egyház szociális tanítása
120.Muzslay István: Gazdaság és erkölcs
862.Müller Lajos: A bérmálás
735.Müller Lajos: A harmadik parancs
738.Müller Lajos: A hatodik és a kilencedik parancs
968.Müller Lajos: A házasság
739.Müller Lajos: A hetedik és a tizedik parancs
861.Müller Lajos: A keresztség
734.Müller Lajos: A második parancs
736.Müller Lajos: A negyedik parancs
740.Müller Lajos: A nyolcadik parancs
943.Müller Lajos: A penitenciatartás
924.Müller Lajos: A sziklán épült kincsesház
779.Müller Lajos: Az Anyaszentegyház öt parancsa
965.Müller Lajos: Az egyházirend
733.Müller Lajos: Az első parancs
776.Müller Lajos: Az isteni erények I. A hit és remény
777.Müller Lajos: Az isteni erények II. A szeretet
859.Müller Lajos: Az isteni malasztról. Bevezető a hét szentséghez
737.Müller Lajos: Az ötödik parancs
717.Müller Lajos: Az Oltáriszentség
960.Müller Lajos: Az utolsó kenet
869.Müller Lajos: Ima és hivatás
895.Müller Lajos: Legyetek tökéletesek!
1002.Müller Lajos: Szent bilincsek
– N –
158.Nagy István: A Jóisten állatai
1069.Nagyfalusy Lajos: Takáts Márton érseki helynök Kalocsán
123.Naszályi Emil O.Cist.: Fogadjátok a Szentlelket!
108.Naszályi Emil O.Cist.: Isten kezében
1101.Naszályi Emil O. Cist.: Szomjazlak Istenem! Útmutatás az Isten vonzását elfogadók számára
124.Naszályi Emil O.Cist.: Törekedjünk fölfelé!
743.Nádas Zoltán: Iránytű katolikus sajtóapostolok számára
97. Nemes György: Az egyháztörténet vázlatos áttekintése
130.Nemes György: Az erkölcsteológia vázlatos áttekintése
98. Nemes György: Kommunikáció – igazságosságban és szeretetben
701.Nemes György: Kommunikáció igazságosságban és szeretetben (2. kiadás)
157.Nemeshegyi Péter: Ermi furulyája
23. Nemeshegyi Péter: Istentől Istenhez
9. Nemeshegyi Péter: Jó az Isten
13. Nemeshegyi Péter: Mi a kereszténység?
10. Nemeshegyi Péter: Szeretet az Isten
1071.Newman, John Henry: Apologia pro vita sua
219.Newman-breviárium
422.Newman, J. H.: Elmélkedések
1022.Newman, John Henry: Gerontius álma
1023.Newman, John Henry: Láthatatlan valóság. Boldog John Henry Newman hagyatéka
754.Newman, John Henry: Nagypéntek. Elmélkedések és imádságok
1073.Newman, John Henry: Vasárnapi beszédei (Adventtõl Nagyböjtig)
1074.Newman, John Henry: Vasárnapi beszédei (Nagyböjt és Húsvét)
703.Newman – Válogatás Newman bíboros műveiből angolul és magyarul
572.Némethy Ernő: Prohászka Ottokár életrajza
84. Nigg, Walter: A szerzetesek titkai
349.Nigg, Walter: Az erős asszony. Ward Mária élete
680.Nova Vulgata
209.Novák Lajos: Pázmány Péter (1570–1637)
851.Nyáry Rezső: Franzelin János bíbornok emléke
852.Nyáry Rezső: Görres József élete
842.Nyáry Rezső: Liguori Szent Alfonz
204.Nyíri Tamás: A keresztény ember küldetése a világban
412.Nyíri Tamás: Az ember a világban
772.Nyisztor Zoltán: Baptisták és adventisták
780.Nyisztor Zoltán: Modern babonák
615.Nyisztor Zoltán: Ötven esztendő
773.Nyisztor Zoltán: Szekták Magyarországon. Methodisták, nazarénusok, Üdv Hadserege stb.
686.Nyisztor Zoltán: Teréz a stigmatizált
– O –
790.O'Boyle, Donna-Marie Cooper: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára
417.Oláh Dénes: Erdélyi karácsony. 48 pásztorjáték
530.Olofsson Placid: Példabeszéd. A kilencvenedik esztendő
529.Olofsson Placid: ÚtraValó
922.Oltártüzek. Anima Christi
1089.Opálény Mihály: A tanúságtétel, mint az Egyház ismertetőjegye
434.Orbán Viktor: „Tartsd meg a közösséget, és az megtart téged”
293.Országos Liturgikus Tanács: A világi lelkipásztori kisegítők kézikönyve
508.Oslay Osvald: Az élet trubadúrjai. Prohászka Assisi Szt. Ferencről
– Ö –
520.P. Özséb: Páduai Szent Antal kis imakönyve
135.Őrfi Mária: Isten gyermekei vagyunk. Keresztény alapismeretek
83. Őrfi Mária – Pusztai László: Római katolikus hittan tanterv és minta tanmenet
511.Őrsy László: Boldogok a keresők
513.Őrsy László: Úttalan utak Ura
– P –
53. P. K.: Morus Szent Tamás élete
638.P. Félix: Akik üldözést szenvedtek az igazságért
988.P. Pál: A névnapi torta. A Jézuska szánkóján
931.P. Pál: A szeretet művésze
990.P. Pál: Bodzavár úrnői
959.P. Pál: Évike
958.P. Pál: Itt vagyok én is!
989.P. Pál: Ki gondolta volna!
957.P. Pál: Matyi
991.P. Pál: Tél, nyár, õsz, tavasz
377.Pajor András: Barlang, jászol, szelíd parázs (Pásztorjátékok)
77. Palau Gábor, S.J.: Krisztus útján
359.Palágyi Natália: Ha szólít a hang...
320.Palágyi Natália: Hűségesen követte az Urat
811.Pap Sándor: Prohászka Ottokár szociális és földreform elképzelései
1159.Parsch Pius: A szentmise magyarázata a liturgikus megújulás szellemében
405.Pascal, Blaise: Gondolatok
283.Pawlowsky, Peter: A keresztények
1128.Pákozdi István (szerk.): Jöjjetek, imádjuk! Szentségimádások az irgalmasság rendkívüli szentévében
1116.Pákozdi István: Örömünk ünnepe. A római katolikus liturgia és a szimbólumok
1155.Pálffy Erzsébet: Assisi Szent Klára élete
435.Pálos Antal (szerk.): A Szív. A Jézus Szíve Szövetség hetilapjának 1956. november 3-i száma
225.Pápai Biblikus Bizottság: Szentírásmagyarázat az Egyházban
524.Pápai Lajos: A Napba öltözött ember – Prohászka Ottokár
678.Páter Petit: Az én hajóm
600.Pázmány Péter Összes Művei és Pázmány-forrásmunkák
483.Pázmány Péter: Válogatott munkák
210.Pecci Joachim: Az alázatosság gyakorlása
470.Perlaky Lajos: Életbátorságra vezető kalauz. Rádióbeszédek
938.Petrányi Ferenc: Az inkvizíció. Mi a valóság a sok hazugság között?
138.Petrik, Eva: Gyermekeimmel
164.Petró József: A szentmise története
676.Petró József: A theológiai oktatás reformja
514.Petruch Antal: Jézus Szive apostola. P. Bíró Ferenc S. J. emlékezete
769.Petruch Antal: P. Bíró Ferenc S. J.
671.Pécsi Gusztáv: Az Ige testté lőn
1068.Pécsi Tamás: Tűz és kard felett
66. Péteri János: „Ha szentté nem leszek, hiába születtem!” (P. Csávossy Elemér, S.J. élete)
601.Pilcz Ede: Néhány szó a kath. egyházvagyon kérdéséhez
118.Pitroff Pál: Bevezetés az esztétikába
987.XI. Pius pápa apostoli körlevele a keresztény házasságról (Casti connubii)
980.XI. Pius pápa apostoli körlevele az ifjúság keresztény neveléséről (Divini illius magistri)
1141.XI. Pius pápa: „Ad salutem kezdetű” apostoli körlevel Szent Ágoston halálának ezerötszázadik évfordulójára
1142.XI. Pius pápa: „Caritate Christi” kezdetű körlevél Jézus Szentséges Szívének ünnepére
589.XI. Pius pápa: Ez a házasság (Casti connubii)
1050.XI. Pius pápa: „Quadragesimo anno” kezdetű körlevél a társadalmi rend megújításáról
1139.XI. Pius pápa: „Quas primas” kezdetű apostoli körlevél, amely Krisztus-király ünnepét rendeli el
1140.XI. Pius pápa: „Quinquagesimo ante” kezdetű apostoli körlevel áldozópapságának 50. évfordulójáról és a jubileumi esztendő meghosszabbításáról
1047.XI. Pius pápa: „Ubi arcano Dei consilio” kezdetű enciklika Krisztus békéjéről, melyet Krisztus országában kell keresni
1147.XII. Pius pápa: 1940. november 24-re elrendelt engesztelés imádságai
1145.XII. Pius pápa: 1942. évi karácsonyi rádióbeszéd
1144.XII. Pius pápa: A demokráciáról
1096.XII. Pius pápa: „Az Egyház és a béke” című rádióüzenete 1951 karácsonyán
1040.XII. Pius pápa: „Divino afflente Spiritu” kezdetű apostoli körlevél a Szentírásra vonatkozó tanulmányok időszerű ápolásáról
1148.XII. Pius pápa: Eszményi leányélet. Részletek XII. Pius pápa beszédeiből
1143.XII. Pius pápa: „Fulgens radiatur” kezdetű apostoli körlevél Szent Benedek boldog halálának ezernégyszázadik évfordulóján
1146.XII. Pius pápa: Magyar vonatkozású megnyilvánulások 1956-ban
1042.XII. Pius pápa: „Mediator Dei et hominum” kezdetű apostoli körlevél a szent liturgiáról
932.XII. Pius pápa: „MystMici Corporis Christi” kezdetű enciklika
1041.XII. Pius pápa: „Provida Mater” kezdetű apostoli konstitúció
259.Plattner Félix: Jezsuita mandarin
892.Platz Bonifác: Az áhítat könyve keresztény katholikusok számára (imakönyv)
1079.Plus, Raoul: Nagyböjti papi elmélkedések
711.Polzovics Iván: A lateráni szerződés
382.Poupard, Paul: Bevezetés a katolikus hitbe
867.Pór Antal: Habsburgi Ágnes magyar királyné és Erzsébet hercegasszony, az Árpádház utolsó sarja
388.Prohászka Ottokár: A bűnbánat szentsége
231.Prohászka Ottokár: A diadalmas világnézet
1012.Prohászka Ottokár: A katholikus patronázs
463.Prohászka Ottokár: Az intellektualizmus túlhajtásai. Több békességet!
953.Prohászka Ottokár: Beszéd a Mária Kongregáció tagfölvételén 1910. május 31-én
963.Prohászka Ottokár: Beszéd a máriaremetei harangszentelési ünnepen, 1924. augusztus hó 31.-én
788.Prohászka Ottokár: Dominus Jesus
6. Prohászka Ottokár: Elmélkedések az evangéliumról
818.Prohászka Ottokár: Elmélkedések az Evangéliumról (hasonmás kiadás)
756.Prohászka Ottokár: Emlékbeszéd Vasvári Pálról
944.Prohászka Ottokár: Emlékcsokor. Lelkigyakorlati beszédek. 1915. márc. 8–11.
344.Prohászka Ottokár: Élet kenyere
24. Prohászka Ottokár: Élő vizek forrása
962.Prohászka Ottokár: Főpásztori szózat az 1916. évi nagyböjtre
1014.Prohászka Ottokár: Gondolatok a századvégi hódolatnak és a magyar katholicizmus 900. jubileumának ünnepére
919.Prohászka Ottokár: Húsvéti elmélkedések (1905. április 15–19.)
726.Prohászka Ottokár: Húsvéti elmélkedések (1907. márc. 23–27.)
840.Prohászka Ottokár: Húsvéti elmélkedések (1908. április 11–15.)
303.Prohászka Ottokár: Iránytű a magyar ifjúság számára
883.Prohászka Ottokár: Konferencia beszédek – 1903–1904
1011.Prohászka Ottokár: Konferencia beszédek – 1907. márc. 4–6.
872.Prohászka Ottokár: Konferencia beszédek – 1907. március 11–16.
873.Prohászka Ottokár: Konferencia beszédek – 1908. április 6–11.
761.Prohászka Ottokár: Konferencia beszédek – 1918
762.Prohászka Ottokár: Konferencia beszédek – 1920
836.Prohászka Ottokár: Konferencia beszédek – 1923
837.Prohászka Ottokár: Konferencia beszédek – 1924–1925
459.Prohászka Ottokár: Korunk lelke
400.Prohászka Ottokár: Kultúra és terror. A társadalmi kérdés
492.Prohászka Ottokár: Legyetek világító emberek
333.Prohászka Ottokár: Modern katolicizmus
800.Prohászka Ottokár: Napló
314.Prohászka Ottokár: Naplójegyzetek I. (1877–1918)
315.Prohászka Ottokár: Naplójegyzetek II. (1891–1919)
316.Prohászka Ottokár: Naplójegyzetek III. (1919–1927)
850.Prohászka Ottokár Összegyűjtött munkái / Tartalomjegyzék / Bevezetés (Schütz Antal)
575.Prohászka Ottokár: Pécsi egyetemi ifjúsági lelkigyakorlatok
808.Prohászka Ottokár publikációi a Magyar Sion folyóiratban
817.Prohászka Ottokár publikációi a Magyar Sionban, melyek kimaradtak az „Összegyűjtött Munkái”-ból
816.Prohászka Ottokár recenziói a Magyar Sion folyóiratban
342.Prohászka Ottokár: Sion hegyén
945.Prohászka Ottokár: Soproni vallásos beszédek az intelligens urak részére. 1915. márc. 8–10.
778.Prohászka Ottokár: Szentbeszéd 1892. aug. 20-án Buda Várában
961.Prohászka Ottokár: Szentbeszéd 1893. augusztus 20-án, Szent István napján a Székesfehérvári Székesegyházban
882.Prohászka Ottokár: Szentbeszéd – 1898. december 31.
940.Prohászka Ottokár: Szentbeszéd a polgári házasságról
952.Prohászka Ottokár: Szentbeszéd Szent Adalbert ünnepén. 1892. május 1.
91. Prohászka Ottokár: Új elmélkedések
516.Prohászka utolsó szentbeszédei. Pápa, 1927. március
576.Prohászka Ottokár: Veszprémi lelkigyakorlatok
1036.Pusch Ödön: Karácsonyéji álom. Pásztorjáték három felvonásban
352.Puskásy Pál: Árpádházi Boldog Kinga
282.Puskely Mária: Nyisd fel szemeidet és láss! Dr. Batthyány-Strattmann László
218.Puszta Sándor: A fények rézsűt esnek
141.Pusztai László: A Katolikus Egyház istentisztelete
– Q –
637.Quadrupani, Carlo Guseppi: Útmutatás jámbor lelkek számára
306.Quoist, Michel: Így élni jó
142.Quoist, Michel: Itt vagyok, Uram!
212.Quoist, Michel: Krisztus él!
– R –
233.Radl, Walter: Galata levél
33. Radó Polikárp (szerk.): Az egyházatyák szentbeszédeiből I.
64. Radó Polikárp (szerk.): Az egyházatyák szentbeszédeiből II.
52. Radó Polikárp (szerk.): Az egyházatyák szentbeszédeiből III.
587.Radó Polikárp: Van Isten!
598.Radó Polikárp: Van másvilág!
150.Rahner, Karl; Vorgrimler, Herbert: Teológiai kisszótár
799.Ratzinger, Joseph: Beszélgetés a hitről
186.Ratzinger, Joseph: Krisztusra tekintve
107.Raymond, M. O.C.S.O.: A ciszterciek alapító atyái
386.Rákos Raymund: Ugye, atyafiak?! – Kelemen Didák
375.Regőczi István: A Vízimalomtól a Kútvölgyi engesztelő kápolnáig
373.Regőczi István: Az élet kenyere
341.Regőczi István: Az Isten vándora
384.Regőczi István: Filioli – Fiacskáim
383.Regőczi István: Isten vándora a szeretetről
376.Regőczi István: Keresztút (Mindszenty József emlékére)
947.Renaudy, Claude: Magánosan a kanakok között. Jean Godefroy, a kannibálok apostola
679.Rezek S. Román: Prohászka esztétikája
673.Rezek S. Román: Prohászka intuíciója és átélése
1031.Rezek Sándor: Mélyen szállunk
921.Révai József: Levelek az önnevelésről egy nagydiákhoz (Útravaló a vakációra II.)
18. Richer, Étienne: Mária, Isten mosolya
437.Riesz Lajos: Út, Igazság, Élet. 1400 hitvalló nyilatkozat
21. Rieth József: A hónap szentjei
47. Rieth József: Szentjeink
291.Rilke, Rainer Maria; Történetek a Jóistenről
1126.Revertimini ad fontes!
275.Roger testvér: Taizé forrásai
217.Roger testvér – Teréz anya: Keresztút
804.Roothaan János–Müller Lajos: Kövess engem. Elmélkedések Jézus Krisztus követésérõl
481.Roschini, Gabriele M.: A Szűzanya Valtorta Mária írásaiban
877.Rosty Kálmán: Magyar szentek legendái
65. Rotzetter, A. – van Dijk, W.C. – Matura, T.: Assisi Szent Ferenc
432.Római Dokumentum: Liturgiam Authenticam
1055.Római katolikus elemi katekizmus a Biblia elemeivel
244.Rónay György: Pázmány ébresztése
38. Rózsafűzér (grafika)
1078.Rózsásné Kubányi Andrea: Hűséggel a megpróbáltatásokban
451.R. S. C. J.: Itt vagyok... engem küldj! (Duchesne Szent Filippine)
251.Rudloff Leó – Kolos Bertold: Rövid dogmatika. Világiak számára
515.Rudnyánszky Gyula: Mária-dalok és legendák
476.Ruiz, Federico: Bevezetés Keresztes Szent János tanításába
934.Ruppert István: Fény a Fényből. Dogmatikus megfontolások az egy Istenről
616.Ruppert József: A piarista diák Rómában
613.Ruppert József (szerk.): Boldog Celestina Donati és a piarista nővérek
– S –
329.Saint-Exupéry, Antoine de: A kis herceg
255.Salgó János: Krisztus tanúi a történelemben
425.Salkaházi Sára: Ének és sóhaj (Krisztus legendák)
969.Savonarola elmélkedései a börtönben a Miserere zsoltárról
426.Schalkház Sára: Fekete furulya
92.Schalück, Hermann: „Betöltötte az egész földkerekséget Krisztus Evangéliumával”
865.Schematismus Cleri Archidioecensis Strigoniensis 1958–1927
937.Schermann Egyed: A búcsú
393.Schéda Mária: Salkaházi Sára, a szociális szeretet apostola
505.von Schmidt-Pauli, Elisabeth: Árpádházi Szent Erzsébet élete
588.Schnattner Szigfrid: Krisztus, Egyház, papság
169.Scholl, Inge: A Fehér Rózsa
1093.Schouppe Ferenc: A pokol. Ismertetés a szentek életéből és a világi történetből vett események alapján
109.Schütz Antal: A házasság
535.Schütz Antal: A nemzetnevelő Pázmány
1000.Schütz Antal: Dogmatika. A katolikus hitigazságok rendszere
367.Schütz Antal: Eucharisztia. Az Oltáriszentség a hit és ész világánál
339.Schütz Antal: Isten a történelemben
78. Schütz Antal: Krisztus
979.Schütz Antal: Krisztus jelenléte az Oltáriszentségben
1065.Schütz Antal: Magyar életerő
570.Schütz Antal: Prohászka mint akadémikus
647.Schütz Antal üdvözlése ezüstmiséje alkalmával
57. Schütz, Christian: A keresztény szellemiség lexikona
1134.Seeley, Monica: A vakcinák és a magzati szövetekkel végzett kutatások sötét világa
241.Seethaler, Paula-Angelika: 1. és 2. Péter-levél. Júdás-levél
317.Shvoy Lajos: Önéletrajz
14. Sienkiewicz, Henrik: Őt kövessük
709.Sipos István: A celibátus (papi nőtlenség) – Története és védelme
112.Sík Sándor: A szeretet pedagógiája
857.Sík Sándor: Advent. Oratórium szavalókórusra
122.Sík Sándor: Himnuszok könyve
413.Sík Sándor: István király (tragédia három felvonásban)
80. Sík Sándor: Összegyűjtött versei
580.Sík Sándor: Pázmány – Az ember és az író
621.Sík Sándor: Prohászka Ottokár mint író
1060.Sík Sándor: Szembe a Nappal
11. Sík Sándor: Szent magyarság
39. Sík Sándor: Tizenkét csillagú korona
858.Sík Sándor: Zrínyi Miklós
75. Sík Sándor: Zsoltárok könyve
299.Sík Sándor – Surján László: Magyar cserkészvezetők könyve. A cserkészet pedagógiája
444.Solt Jenő: Így értsd az Ószövetséget!
136.Solt Jenő: Így értsd az Újszövetséget!
674.Soóky Gábor: A liberalismus és az internationale
571.Soós István: Hóvirágok a Kis Jézuskának
911.Spillmann, Joseph: A gyónási titok áldozata
270.Spink, Kathryn: Roger testvér Taizé alapítója
569.S. Szabó Péter: Az evangélium és a munka – Prohászka Ottokár társadalomfilozófiai munkássága
214.Stein, Szent Edith: A végestől az örökkévalóig
521.Suenens, Leo Jozef: Új Pünkösd?
– Sz –
206.Szabó Ferenc: Keresztények az ezredfordulón
163.Szabó Ferenc: Két végtelen között
81. Szabó Ferenc (szerk.): Kortárs magyar jezsuiták III.
155.Szabó Ferenc: Láng az őszutóban. Interjúk, naplók, versek
73. Szabó Ferenc (szerk.): Magyar jezsuiták vallomásai I–II.
67. Szabó Ferenc: Párbeszéd a hitről
504.Szabó Ferenc: Pozsonytól Kassáig. Írók, költők, művészek a Felvidéken
330.Szabó Ferenc (szerk.): Prohászka ébresztése – I.
365.Szabó Ferenc (szerk.): Prohászka ébresztése – II.
860.Szabó Ferenc: Prohászka Ottokár és a „Római Iskola” teológiája: a Collegium Romanum szellemi befolyása
101.Szabó Ferenc (szerk.): Prohászka önmagáról
128.Szabó Ferenc (szerk.): Teilhard önmagáról
619.Szabó Ferenc – Lázár Kovács Ákos (szerk.): Pálos Antal emlékezete
421.Szabó Géza: Hogyan nevezhetlek?
954.Szabó József: Találkozásom az ifjú sassal. Vitéz Kiss Vilmos m. kir. repülőhadnagy jellemképe
439.Szalai János: Igehirdetés és liturgia
49. Szaplonczay György: Görög katolikus hittankönyvsorozat
126.Szappanos Márta Mária: Ösvény, Olthatatlan lángok
503.Szent Benedek élete és szelleme
30. Szent keresztútjárás
702.Székely László: Jób könyve
690.Székely Tibor: 1948-1961 – Magyar egyháztörténeti karcolatok a 20. század közepéről
578.Székely Tibor (szerk.): A Budapesti Piarista Általános Gimnázium Évkönyvei, 1950-1955
540.Székely Tibor: A magyar bibliafordítások történetéből – 1500-1955
523.Széplaki, Joseph: Bibliography on Cardinal Mindszenty
1082.Szociális Missziótársulat: Ostromnapló. Szerzetes nővérek a halálkatlanban 1944. március 19-étől 1946. február 16-áig
79. Szokolay Zoltán: Kovácsházi keresztút
273.Szolgálat: Lisieux-i Szent Teréz
176.Sztrilich Ágnes: Gyöngyház töredék
196.Szent Józsefről nevezett Mária-Terézia Anya önéletrajza
256.Szunyogh X. Ferenc: A szent zsolozsma. Története, szerkezete, szelleme és magyarázata
807.Szunyogh X. Ferenc: A szent zsolozsma. Története, szerkezete, szelleme és magyarázata – II.
1113.Szunyogh Xaver Ferenc: Magyar-latin misszále az év minden napjára a római misekönyv szerint
691.Szűcs Imre: Heten voltunk
– T –
568.Tamás József: Prohászka Ottokár társadalomszemlélete
395.Tarjányi Béla: Biblikus teológia – Tanulmányok
331.Tarjányi Béla (ford., átdolgozta): Csodák
1094.Tarjányi Béla: Keresztény emlékek az első három századból
1018.Tarjányi Béla (szerk.): „Mindenkinek mindene lettem.” Emlékeink Mihály atyáról
1115.Tarjányi Béla: Példabeszédek
1097.Tarjányi Béla: Találkozások
1091.Tarjányi Ferenc, Tarjányi Veronika, Tarjányi Béla: Minden élet egy csoda
698.Taxil Leo volt szabadgondolkozónak önvallomásai
5. Tárkányi Béla (szerk.): Vezércsillag imakönyv
3. Távlatok '95 (1995. évf. 26. szám)
4. Távlatok '96 (1996. évf. 27-28. szám)
624.Teleki Pál: Merjünk magyarok lenni! Idézetek Teleki Pál gróf beszédeiből és írásaiból
34. Teológiai tanulmányok
650.Teréz, Liziői Kis Szent: Egy szent végső szavai
269.Teréz, Nagy vagy Avilai Szent: A belső várkastély
15. Teréz, Nagy vagy Avilai Szent: A tökéletesség útja
378.Tibola Imre; Szent kilenced Boldog dr. Batthyány-Strattmann László közbenjárásáért
815.Tiefenthaler József: A keresztény élet
1076.Tiefenthaler József: Aszkézis és misztika. A tökéletes élet
401.Tiefenthaler József: Budapest apostola. Kanter Károly élete (1853–1920)
509.Tiefenthaler József: Krisztus papja
716.Tiefenthaler József: Sötét napok. Ötvenhat nap a Gestapó börtöneiben
1075.Tihanyi Tibor (össz.): Áhítattal, illendően, nemesen
827.Tímár Kálmán: Rosty Kálmán S. J. élete és műfordításai
1112.Tissot József: Hibáink jórafordításának művészete
327.Titkos Értelmű Rózsa
7. Toldy László: Magyar Szent Erzsébet élete
8. Toldy László: Képek Magyar Szent Erzsébet életéből (grafika)
351.Tomcsányi Lajos (átd. Jámbor László): Szent Ignác vize
338.Tomka Ferenc: Az egyház bűnei? (Mi igaz, mi nem igaz?)
398.Tomka Ferenc: Intézmény és karizma az egyházban
458.Tomka Ferenc: Találkozás a kereszténységgel (fiataloknak, felnőtteknek, bérmálkozóknak, katekumeneknek)
667.Tower Vilmos: Kihez menjek feleségül?
552.Tower Vilmos: Kit vegyek el feleségül?
590.Tower Vilmos: Van Krisztusunk!
714.Tower Vilmos: Vigasztaló gondolatok
318.Tóth János: A kegyelem virágszőnyege
941.Tóth János: Limpias kilenced
362.Tóth János: Szentbeszédek – 1
833.Tóth Kálmán: A rózsafüzér titkai
517.Tóth Károly Antal: ...és bízva bízzál
889.Tóth Mike: Főveszedelmünk
823.Tóth Mike: Útmutatás az elmélkedéshez
890.Tóth Mike: Vasárnap
450.Tóth Tihamér: A jellemes ifjú – Dohányzol?
542.Tóth Tihamér: A művelt ifjú – Ne igyál!
541.Tóth Tihamér: A tiszta férfiúság
543.Tóth Tihamér: A vallásos ifjú
453.Tóth Tihamér: Hiszem az örök életet!
544.Tóth Tihamér: Krisztus és az ifjú
724.Tóth Tihamér: Üdvözlégy, Oltáriszentség!
531.Tóth Zoltán József: Magyar közjogi hagyományok és nemzeti öntudat...
337.Török Jenő (szerk.): Esküvőnk. A katolikus házasságkötés szertartása
640.Török Jenő (szerk.): Életfordulón – Önvizsgálat és tájékozódás (gyűjtemény)
655.Török Jenő (szerk.): Életre szólóan szeretni
838.Török Jenő: Mit olvassunk Prohászkától?
1149.Török Jenő: Primíciád
1064.Török Jenő: Sík Sándor (1889–1963)
683.K. Török Mihály Miklós: A magyar egyházpolitikai harc története
1020.Trevor, Meriol–Caldecott, Léonie: John Henry Newman, a kétkedők apostola
69. Trikál József: A Lélek
707.Trikál József: Természetbölcselet
918.Túrmezei Ferenc: Liturgikus gyermekszentbeszédek
885.Túrmezei Ferenc: Térképvázlatok a hitoktatásban
– U –
926.Undset, Sigrid: Merici Szent Angéla
1110.Utunk (Az Út) folyóirat teljes folyama (1934–1944) hasonmás kiadásban
250.Újszövetségi Szentírás (Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)
– Ü –
525.Üzenetek a XXI. századba
– V –
277.Valtorta Mária
262.Valtorta Mária: A Keresztelő és tíz Apostol
268.Valtorta Mária: A Megváltó társai
198.Valtorta Mária: A nőtanítványok
304.Valtorta Mária: A rómaiaknak szóló levél magyarázata
298.Valtorta Mária: A szeretet vértanúi. Gamáliel. Jézus és a gyászolók. A betlehemi pásztorok
281.Valtorta Mária: Evangéliumok
276.Valtorta Mária: Jézus
265.Valtorta Mária: Jézus, a szegények barátja
313.Valtorta Mária: Jézus csodái
266.Valtorta Mária: Jézus és a bűnbánók
1107.Valtorta Mária: Jézus és a gyermekek
264.Valtorta Mária: Jézus és a pogányok
267.Valtorta Mária: Jézus és a Sátán
312.Valtorta Mária: Jézus gazdag barátai
263.Valtorta Mária: Júdás
343.Valtorta Mária: Mária élete
309.Valtorta Mária: Őrangyalom mondja
297.Valtorta Mária: Példabeszédek
242.Valtorta Mária: Péter
187.Vanier, Jean: Férfinak és nőnek teremtette
625.Vanier, Jean: Jézushoz megyek
591.Vanna, Umberto de: Hinni? Tizenhat éves fejjel?
592.Vanna; Umberto de: Mi értelme az életnek?
729.Vanyó László (szerk.): Apostoli atyák
927.Varga János: Az életszentség olyan egyszerű! (Salgó Teréz élete)
896.Varga János: Katolikus dogmatika világi hívők számára. I. kötet: Alapvető dogmatika
356.Varga László: A főparancs
358.Varga László: A halál tehetetlen
357.Varga László: A rohanástól a lélek nyugalmáig
1051.Vargha László SJ: Prohászka küldetése
573.Vass Péter (össz.): Prohászka Ottokár szociális tanítása
970.Vágássy Gyula: Van-e Isten, van-e lélek?
278.Vágvölgyi Éva: Az Aranyvirág
165.Várnai Jakab (össz.): Kézikönyv a Ferences Világi Rend életéhez
633.Vásony György – Márkus László: A Szentimreváros apostola – Dr. Kalmár Ödön
334.Vecsey József: A szószék üzenete
443.Vecsey József: Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára
445.Vecsey Lajos: Imádságok bullája és a déli harangszó
920.Velünk az Isten. Adventi utazás Thomas Mertonnal, Kalkuttai Szent Teréz Anyával, Henri Nouwennel
55. Vencser László: Felelős szabadság
935.Vendel János: A limpiasi csodás feszület
494.Verbényi István–Arató Miklós Orbán: Liturgikus lexikon
888.Végh Kálmán: Béketűrés. Házi olvasmányul és nagyböjti elmélkedés gyanánt
684.Vigilia 1974/12: "Prohászka" szám
821.Világhy Zoltán (szerk.): Idézetek Prohászka püspök szövetkezeti gondolataiból
618.Visky András: Júlia – Párbeszéd a szerelemről
420.Víz László: A torinói halotti lepel és korának meghatározása
– W –
1049.Wágner, Paul: A Nagy Király katonái
174.Waigand József (szerk.): Belon Gellért emlékkönyv
803.Walter Gyula: Zádori János
1072.Walter János: Isten képe a természetben
56. Ward, Keith: Isten, véletlen és szükségszerűség
844.Ward Mária. A Szűz-Mária-Intézet alapítójának élete
479.Wass Albert: Elvész a nyom
985.P. Wágner: Lángoló szívecskék
197.Weaver, Kenneth F.: A Lepel rejtélye
191.Weil, Simone: Kegyelem és nehézkedés
974.Weiser Ferenc: Alpesi fény
973.Weiser Ferenc: Válaszúton
929.Weiser Ferenc: Watomika, az utolsó delaware főnök
708.Wibbelt Ágoston: Vigasztalások könyve a halálról
290.Wiltgen, Ralph M.: A Rajna a Tiberisbe ömlött
891.Wimmer M. Anselm.: Az élet teljessége
1119.Wimmer M. Anzelm: Farkas Edith és életműve
1120.Wimmer M. Anzelm: Farkas Edith és életműve (4. kiadás)
– Z –
287.Zakar András: A szenvedés értéke és a megtestesülés titka
950.Zaymus Gyula: Ninon kisasszony
635.Záborszky István: Rabindranath Tagore világnézete
694.Zánkay Gyula: Fel a szivekkel
998.Zeman Jenő: Katholikus pap a modern társadalomban
1111.Zolotnoki Oktáv: Engeszteljük Jézus Szentséges Szívét szentmisehallgatással
728.Zoltán Veremund: Szent Anzelm
876.Zubriczky Aladár: A kereszténység lényege
725.Zulawski Andor: „A diadalmas világnézet”. Tanulmányok Prohászka Ottokárról
595.Zsámár Jenő: Az isteni Jegyes keresése és megtalálása a keresztúton
1161.Zsámár Jenő: Íme a Szív! A Jézus Szíve tisztelet fontosabb idézetei Alacoque Szent Margit irataiból