Barsi Balázs: "Neked adom az élet koronáját" – A Jelenések könyvének magyarázata PPEK szám: 564

A könyv előszava: Azért veszem kezembe a Jelenések könyvét, s merek lapjai közt puszta kézzel lapozni, mert Krisztus kifogyhatatlan gazdagságát akarom megismerni. Nem valamit keresek, hanem valakit, azt, akit a lelkem szeret (Én 1,7), akit már ismerek az Anyaszentegyház hitéből, az evangéliumokból és az apostolok írásaiból, de akit megismerni maga az örök élet; akinek ismerete után valóságos szomjúság hajt.
Tudom, hogy nem járok rossz úton, hiszen ő maga az Út, az Igazság és az Élet (Jn 14,6). Ő maga jelentette ki nekem, hogy ne hirdessek mást, és tudni se akarjak másról köztetek, mint Jézus Krisztusról, a megfeszítettről (vö. 1Kor 2,2), aki legyőzve a halált és az alvilágot, a hazugság és minden gyilkosság szerzőjét, a Sátánt, és csatlósait: a nagy fenevadat és az őskígyót, dicsőségesen feltámadt, az Atya jobbján ül, és eljön ítélni eleveneket és holtakat. Mindaz eltévedhet és el is téved a Jelenések könyvének értelmezésében, aki nem elsősorban magát az Utat keresi: Jézus Krisztust.
Nem futurológiát művelek és nem is csillagászatot (bár ezeknek megvan a létjogosultsága), hanem krisztológiát. A futurológia semmit sem tudhat az emberi történelem végső értelméről, mert ez a történelem nem önmagában hordozza értelmét. Ha az emberiség egésze nem egy személyes Isten színe előtt áll, akkor történelmének semmiféle végső értelme nincsen; akkor esetek, történések, ügyek széthulló halmaza, enyészetre ítélt gigantikus szeméttelep csupán. Ha viszont valaki azt állítja, hogy az emberi történelem végső értelme maga a történelem, akkor a történelmet és annak szereplőit isteníti, ez pedig éppen az a bálványimádás, amelyet a nagy fenevad, a kéjnő, Babilon, azaz a római császárság megkövetelt a Jelenések könyvének első olvasóitól; de azok megtagadták és vérük ontásával tanúsították, hogy a császár nem Isten, hanem egyedül Jézus a Királyok Királya és az Uralkodók Ura (1Tim 6,15). Én e mártírokkal és az egyetemes Egyházzal együtt vallom tanítását, mely szerint a történelem csak Isten színe előtt nyeri el értelmét, mint ahogy életünk eseményeiből, eseteiből is csak akkor lesz történelem, ha az legalább két személy között zajlik, akik azt egymáshoz való viszonyukban értelmezik.
Ugyanígy a csillagászat és a fizika is csak a jelen világról tehet kijelentéseket, de annak létezése végső okáról és céljáról semmit sem mondhat, mert az a létezők összességén kívül van. S ha valaki azt állítja, hogy a kozmosz létezésének oka és célja maga a kozmosz, akkor már nem természettudományt művel, hanem vallást alapít, mely isteníti az esztelen és tudat nélküli létezők összességét, szentségtörő és szégyenletes módon leborul a személytelen létezők előtt. Jézus maga mondta: "Bízzatok, én legyőztem a világot" (Jn 16,33), s ez mintegy a Jelenések könyvének alcíme is lehetne, mert ez az írás nem más, mint Krisztus világ felett aratott győzelmének könyve. A világ pedig jelenti az emberek világát – tehát a történelmet és a történelemben megmutatkozó sátáni erőket –, de jelenti a kozmoszt, a csillagvilág még általunk nem ismert roppant méreteit is.
A Jelenések könyve ezért minden félelmetessége ellenére nem a rémület, a sötét félelmek könyve, nem a véres háborúk és az isteni ítélet kozmikus borzalmainak könyve, mert bonyolultsága, zavaros, érthetetlen, sőt olykor őrült álomképei nem Istenről szólnak, hanem az emberről, aki visszautasítja Istent, a szeretet Istenét, aki felforgatja a történelem és a kozmosz rendjét, amikor fellázad annak Teremtője ellen. A háborúk, a csapások, a szörnyűségek és a sötétségek az emberi szívből erednek, viszont az Istentől való békesség, vigasztalás, gyöngédség és világosság mindezeket felülmúlja. Boldog, aki olvassa és aki hallgatja ezeket a prófétai szavakat... (1,3)
Most mi vagyunk ezek a boldogok – és engem választott ki arra Isten, hogy itt és most közöljem veletek a boldogságot adó kegyelmet és békességet. Vegyük hát kézbe együtt ezt a csodálatos könyvet, az isteni vigasztalás, gyöngédség és világosság könyvét! Kérjük az Úr Jézust, hogy küldje el Szentlelkét, akiben "cor ad cor loquitur", az ő isteni Szíve szól a mi gyönge emberi szívünkhöz. Ami ebben a töredékes igehirdetésben gyatra és rossz, az tőlem való, ami viszont jó, lelkesítő és erőt adó, az tőle származik. Neki legyen dicsőség mindörökkön-örökké. Ámen.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 923.288 Barsi_Balazs_Neked_adom_az_elet_koronajat_1.pdf
DOC 1.026.048 Barsi_Balazs_Neked_adom_az_elet_koronajat_1.doc
EPUB 202.721 Barsi_Balazs_Neked_adom_az_elet_koronajat_1.epub
MOBI 293.020 Barsi_Balazs_Neked_adom_az_elet_koronajat_1.mobi