A Szent István Könyvek sorozat facsimile kiadásban PPEK szám: 900

A Szent István Könyvek sorozat a Szent István Társulat művelődéstörténeti ismeretterjesztő könyvsorozata, mely Budapesten jelent meg 1923-tól 1937-ig 128 számozott kötetben. (Ez 101 művet foglal magába, melyek közül némelyik kettő vagy három kötetre terjed.) A sorozatot az Irodalmi Bizottság szerkesztette Mihályfi Ákos alelnökkel az élén. A sorozat célkitűzése és programja az eredeti megfogalmazás szerint:
„Katholikus kultúrát fejleszteni, katholikus tudományt terjeszteni és népszerűsíteni, ez a hivatása a Szent István-Társulatnak, ez a hivatása a kiadásában megjelenő Szent István Könyveknek. A Szent István Könyvek sorozata az emberi tudás minden ágát fel akarja karolni. A Szent István Könyvek a tudomány mai színvonalán mozognak. Oly stílusban jelentetjük meg, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy minden művelt egyén érdeklődéssel olvashassa. Viszont súlyt helyezünk arra, hogy a Szent István Könyvek mindegyike a katholikus világnézetnek legyen beszédes hirdetője. Ilymódon, reméljük, elérjük azt a célt is, mely e könyvek kiadásánál szemünk előtt lebegett: az olvasni vágyó katholikus közönségnek oly műveket nyújtani, amelyek kielégítik igényeiket anélkül, hogy veszélyeztetnék hitüket, sőt amelyek alkalmasak arra, hogy a tudás és műveltség eszközeivel is megerősítsék őket vallásos meggyőződésükben és világnézetükben.”
A könyvek a következő témákban jelentek meg: bölcselet, életrajz, földrajz, hittudomány, irodalom, jog, lelkiélet, nevelés, szociológia, természettudomány, történelem, utirajz.
A Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár az egész sorozatot közrebocsátja elektronikus formában, facsimile kiadásban, melyhez a Szent István Társulat adta meg az engedélyt. A könyvek szabadon másolhatók és használhatók lelkipásztori célokra. Mindennemű kereskedelmi célú felhasználási jog a Szent István Társulaté (vagy az egyes szerzők örököseié) és a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtáré. A könyvek szövege kereshető.
Az elektronikus könyvek készítésében részt vettek: Baranya Péter, Felsővályi Ákos és Kreschka Károly. Az eredeti könyveket a Kalocsai Érseki Könyvtár, a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, a Szent István Társulat és magánszemélyek bocsátották rendelkezésünkre.

Kattintson letöltésre a könyv címére! Kattinston a PPEK sorszám alatti számra, ha a PPEK-ben szokásos formában akarja letölteni!
Kötetszám PPEK sorszám Méret (byte) Könyv címe
1. 6.683.524Zubriczky Aladár: Jézus élete és a vallástörténet
2. 6.530.074Wolkenberg Alajos: A teozófia és antropozófia ismertetése és bírálata
3–4. 11.851.277Wolkenberg Alajos: Az okkultizmus és spiritizmus múltja és jelene
5–6. 10.605.781Balanyi György: A szerzetesség története
7–8. 10.707.677Alszeghy Zsolt: A XIX. század magyar irodalma
9. 6.380.020Miskolczy István: Magyarország az Anjouk korában
10.774.317.204Palau, Gabriel: Krisztus útján. A katholikus tevékenység főelvei
11.6375.533.977Quadrupani, C. G.: Útmutatás jámbor lelkek számára
12. 7.854.152Prohászka Ottokár: Elbeszélések és útirajzok
13.7075.709.062Trikál József: Természetbölcselet
14.6364.624.415Bognár Cecil: Értékelmélet
15.3885.740.492Prohászka Ottokár: A bűnbocsánat szentsége
16.1795.397.289Babura László: Szent Ágoston élete
17.6564.812.647Lepold Antal (össz., ford.): Szalézi Szent Ferenc válogatott levelei
18. 5.993.583Áldásy Antal: A keresztes hadjáratok története
19. 4.853.290Marosi Arnold: Átöröklés és nemzetvédelem
20. 7.452.171Zoltvány Irén: Erotika és irodalom
21. 8.603.678Horváth Sándor: Aquinói Szent Tamás világnézete
22. 6.212.390Balogh Albin: Művelődés Magyarország földjén a magyar honfoglalás előtt
23.7137.437.362Marczell Mihály: A katholikus nevelés szelleme
24–25. 10.706.644Motz Atanáz: A német irodalom története
26.2156.512.873Babura László: Szent Ambrus élete
27.6456.188.818Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc élete
28. 5.804.105Kiss Albin: A magyar társadalomtan története
29. 12.492.084Szabó Zoltán: A növények életmódja
30. 5.915.494Weszelszky Gyula: A rádium és az atomelmélet
31.206.573.645Balanyi György: Assisi Szent Ferenc élete
32. 7.441.311Dávid Antal: Bábel és Assur. I. Történet
33. 8.096.873Fejér Adorján: Római régiségek
34. 6.001.130Balogh József: Szent Ágoston, a levélíró. Szemelvényekkel leveleskönyvéből
35.5865.915.566Babura László: Szent Jeromos élete
36.7045.063.501Karácsonyi János: Szent László király élete
37. 8.471.598Miskolczy István: A középkori kereskedelem története
38. 7.938.216Szémán István: Az újabb orosz irodalom. A régibb irodalom történetének vázlatával
39. 6.262.061Bán Aladár: A finn nemzeti irodalom története
40. 8.040.399Trikál József: A gondolkodás művészete
41. 7.800.570Kühár Flóris: Bevezetés a vallás lélektanába
42.7056.344.550Babura László: Nagy Szent Gergely élete
43–44. 13.542.832Kühár Flóris: A keresztény bölcselet története
45. 7.750.164Weszely Ödön: Korszerű nevelési problémák
46. 4.649.118Somogyi Antal: Vallás és modern művészet
47. 9.839.922Divald Kornél: Magyar művészettörténet
48–49. 11.323.226Birkás Géza: A francia irodalom története a tegrégibb időktől napjainkig
50. 5.713.836Wodetzky József: A világegyetem szerkezete
51.6355.620.608Záborszky István: Rabindranath Tagore világnézete
52–53. 13.171.570Kurth, Godefroid: A modern civilizáció kezdetei
54–55. 8.919.015Dávid Antal: Bábel és Assur. II. Művelődés
56. 4.281.367Horváth Jenő: A modern Amerika története. 1492–1920
57. 6.351.693Balogh Albin: Ország és nyelv (határok és nemzetiségek) a magyar történelemben
58. 9.147.951Meszlényi Antal: A magyar katholikus egyház és az állam 1848/49-ben
59–60. 10.981.314Radó Polikárp: A kereszténység szent könyvei. I. Ószövetség
61.1715.490.113Kecskés Pál: A házasság etikája
62. 3.728.650Huszár Elemér: A katholikus házasságjog rendszere az új egyházi törvénykönyv szerint
63. 6.700.546Petró József: Az ősegyház élete
64–65. 11.420.309Radó Polikárp: A kereszténység szent könyvei. II. Újszövetség
66–67. 8.839.965Trikál József: A jelenségekből a valóságba
68.1135.505.847Erdey Ferenc: Kant valláserkölcsi világnézete
69–71. 15.071.440Grisar, Hartmann: Luther Márton élete
72. 8.801.900Tóth Ágoston: Bevezetés a meteorológiába
73–74. 8.555.555Bánhegyi Jób: A magyar irodalom története I. A legrégibb időktől Kisfaludy Károlyig
75–76. 22.436.472Divald Kornél: A magyar iparművészet története
77.7108.801.709Balanyi György: A római kérdés
78–79. 11.832.223Bánhegyi Jób: A magyar irodalom története. II. Kisfaludy Károlytól napjainkig
80.1184.834.120Pitroff Pál: Bevezetés az esztétikába
81. 7.826.034Kühár Flóris: A vallásbölcselet főkérdései
82–84. 15.882.231Kőrösi Albin: A spanyol irodalom története
85. 6.883.990'Sigmond Elek: A mezőgazdasági növények termelési tényezői
86–87. 12.597.490Kalmár Gusztáv: Európa földje és népei
88.6857.372.450Kiss Albin: Szent Ágoston „De Civitate Dei” című művének méltatása
89. 6.954.254Trikál József: A lélek rejtett élete
90–91.1649.218.724Petró József: A szentmise története
92. 7.593.333Meszlényi Antal: A magyar jezsuiták a XVI. században
93. 7.451.971Mihelics Vid: Az új szociális állam. Társadalompolitikai és gazdasági rendelkezések Európa legújabb alkotmányaiban
94. 5.570.505Éhik Gyula: Prémek és prémes állatok
95–97. 18.629.169Magdics Gáspár: A természettudomány útjai Istenhez
98.1436.204.630Melichár Kálmán: A zsinatok
99. 7.959.920Szalay Jeromos: Szent Benedek élete és műve
100–101. 9.707.307Schütz Antal: Krisztus
102. 6.027.201Balogh Albin: Pannónia őskereszténysége I. Történeti rész
103. 8.883.120Kalmár Gusztáv: Magyar hazánk és népei. Magyarország leírása
104. 5.484.325Diès, Auguste: Plátó
105. 8.272.957Takács Ince: Nérótól Diokléciánig. A keresztény üldözések története
106. 6.955.104Stuhlmann Patrik: Az ifjúkor lélektana (Scientia amabilis)
107. 5.844.479Pitroff Pál: A szépirodalom esztétikája
108.6834.311.230K. Török Mihály Miklós: A magyar egyházpolitikai harc története az 1847–49. pozsonyi országgyűléstől 1895-ig
109. 8.340.826Schütz Antal: A házasság
110.6118.012.590Gálos László: A Szentlélekisten
111. 8.062.499Lippay Lajos: A keleti egyházak
112.7285.557.323Zoltán Veremund: Szent Anzelm
113. 7.270.176Lendvai István: Róma tornyai alatt. Mozaikok az Örökvárosból
114.7117.759.997Polzovics Iván: A lateráni szerződés. A Szentszék nemzetközi jogi helyzete
115. 4.747.638Nagysolymosi József: A lengyel irodalom
116. 8.851.254Kalmár Gusztáv: Négy világrész földje és népei. Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália
117. 8.238.984Szalay Jeromos: A katolikus gondolat útja az újkori Franciaországban (XIX–XX. század)
118–119. 9.676.007Noszlopi László: Jellemlátás és jellemigézés
120. 5.620.804Rusznyák Gyula: Faluvédelem
121–122. 9.303.161Lippay Lajos: A protestantizmus
123–124. 12.387.308Kühár Flóris: Egyetemes vallástörténet I. Õsnépek, őstörténelem, kihalt kultúrák
125–126. 13.626.949Kühár Flóris: Egyetemes vallástörténet II. Nyugat és Kelet. Ó- és Újszövetség
127. 7.967.884Kalmár Gusztáv: A népek és fajok harca
128. 7.482.916Kendi Finály István: Vitaminok és hormonok