Schütz Antal: Prohászka mint akadémikus PPEK szám: 570

Schütz Antal előadása Prohászka püspökről, melyet a Magyar Tudományos Akadémia 96. ünnepi közülésén, 1936. május hó 17-én olvasott föl. Az előadást a következő gondolatokkal fejezi be, melyek mai korunkra is tökéletesen vonatkoznak.
"Ma inkább, mint valaha, van okunk magunkbaszállással és áhítattal fölnézni Prohászka székuláris alakjára és elgondolni előtte legnagyobb gondolatainkat, elővenni legszentebb fogadásunkat, megtartani legőszintébb lelkiismeret-vizsgálatunkat. Mert, csak valljuk meg, adósai maradtunk mi, mint annyi más nagyunknak, Prohászka nagyságának is. Megtapsoltuk tüneményes életét és meggyászoltuk hős halálát; és azután visszatértünk kicsinységünk kerékvágásaiba. Gyönyörködtünk abban a hajnalban, melynek neve Prohászka volt; de nem vállaltuk szülő éjtszakájának kínjait. Elragadtatással néztük sas-repülését; de nem nőtt szárnyunk, mikor hallottuk és olvastuk szavát. Elámultunk az új világon, melyet megnyitott; de nem léptünk be törvényébe.
Sőt a tömeg szintező pszichológiájával hovatovább nem is találtuk oly rendkívülinek ezt a világot; és amikor már belőle éltünk, úgy tettünk, mint azok a primitívek, kik nem tekintik kötelességüknek tisztelni a napot, mert hiszen az akkor szórja fényét, mikor úgyis világos van, hanem áldoznak a holdnak, mely a sötétnek világít... És amikor a tanításon és szemnyitáson túl közeledett felénk a nagy kötelezettség, amit az ő küldetése számunkra jelent, kezdtük elhárítani, azzal az ürüggyel is, hogy voltaképpen nem is az objektív tudományos igazság beszél itt, hanem egy fényes, de mégis csak szubjektív lélek szép délibábos álomvilága. Ezért kellett megmutatni, hogy Prohászka géniuszának megbízó leveléről nem hiányzik az Akadémia, a tudomány hitelesítő pecsétje.
Az Akadémiának pedig nobile officiuma marad napi divatokon és hangulatokon túl az értékskála örök normája szerint odaállítani a nemzet elé az ő igazi értékeit. Nincs kétség benne, hogy Szent István hatalmas integrációs elgondolása szellemében szüksége, életszüksége a magyarnak a transzcendens világnak, a szellemi megújhodás ősforrásának és az eszmények honának realitását sodró erővel föltárni ez előtt a metafizika ellen váltig tusakodó nép előtt s kitartó nemzetnevelő munkával és művészettel úgy a lelkébe gyökereztetni, hogy illúziók nélkül tudja számbavenni a maga adottságait és törhetetlen hittel szívósan merjen áldozni eszményeiért. Kétszeres szükség ez most, mikor történeti sorsunk és a mostani világfázis az erőnek és reménynek minden más forrását betemeti, illetőleg hívságosnak bizonyítja. Ebben a tekintetben, úgy gondolom, Széchenyi mellett első sorban Prohászka géniusza az, melyet megillet ma és holnap és századokra a praeceptor Hungariae helye és hivatása.

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 459.768 Schutz_Antal_Prohaszka_mint_akademikus_1.pdf
DOC 280.064 Schutz_Antal_Prohaszka_mint_akademikus_1.doc
EPUB 127.210 Schutz_Antal_Prohaszka_mint_akademikus_1.epub
MOBI 155.394 Schutz_Antal_Prohaszka_mint_akademikus_1.mobi