Kovács L. P. Bánk: Magyarok Nagyasszonya PPEK szám: 414

A szerző így vezeti be könyvét:
Mi magyarok, a kereszténység 2000. jubileumi évével együtt ünnepeltük 1000 éves keresztény államiságunkat. E két jubileum számunkra csodálatosan esik egybe. Mindkettő nagyon fontos nekünk.
Az emberiség óriási családjának viszonylag kicsi, jelentéktelennek mondható csoportja a magyar nép. Érdekes megfigyelni, hogy a kereszténnyé vált, de a Konstantinápolyban lakó római császárok által elhanyagolt, nem védett Nyugatrómai Birodalom területére új nomád népek költöznek be, keresztények lesznek új hazájukban, aztán a legtöbb elveszti nemzeti jellegét és beolvad a régi lakosságba. Az Ázsiából idevándorolt magyar nép is felvette az Európában akkor már meggyökeresedett kereszténységet, de nem hasonult sem szlávokhoz, sem germánokhoz, sem görögökhöz. Nem veszítette el nemzeti önazonosságát és a saját nyelvét, bár ehhez hasonló nincs a földön. Államot alapított, ezer éve keresztény államot, és ez áll és él ma is. Boldogan ünnepli ezer éves jubileumát együtt a kétezer éves keresztény jubileummal.
Hogyan tudott e maroknyi, testvértelen és jó barát nélküli nép államot alapítani, és azt évezreden át megőrizni, holott nálunk hatalmasabb népeket: rómait, hunt, avart elsodortak a történelmi viharok? Valami belső erőnek köszönhető ez az ezer éves keresztény államiság? Van ugyan népünknek sok jó tulajdonsága: tud harcolni nemes célokért, bajtársias, de közismert széthúzása inkább pusztulásra ítélné. Más, külső tényezőben, hatalomban kell keresni a fennmaradás valódi okát. Ha pedig ez a természetes síkon nem található – mert nem található –, akkor a természetfeletti világban lehet csak meglelni.
Erre mutat rá e könyv.
Az ezeréves különféle ünnepi megemlékezések alkalmával tudósok és államférfiak is felteszik ezt a kérdést, és ha viharos történelmünk tényeit gondosan vizsgálva fennmaradásunkra nem találnak elégséges természetes magyarázatot, úgy ők is mernek ezeken az alapokon más, természetfeletti okot keresni. Ha volt is ilyen elemzés, hozzám csak egy régebbi okfejtés ténye jutott el: Nemeskürty István: A bibliai örökség c. művéből. Két magas rangú államférfi említette meg, hogy imádkoznunk kell további fennmaradásunkért, és az egyikük / Göncz Árpád államelnök / kimondottan bízik a Szűzanya oltalmában. De általában nem gondolják komolyan, hogy a természettudományos világban természetfeletti okot keressünk.
Én azonban úgy ítélem meg, hogy tartozom hangot adni a hálámnak, hogy ezer éves keresztény magyar államban születhettem, tanulhattam, eszmélkedhettem, a gyönyörű magyar nyelv az anyanyelvem, a teljesen egyedi magyar kultúra szellemi otthonom, és ez bőségesen elég alap arra, hogy megértsem és befogadjam más népek kultúráját, gazdagítsam velük a magamét.
Azért is hálás vagyok, hogy ez a színpompás magyar föld mindig termett számomra is kenyeret, ha idegenek néha el is vették a javát. Főként pedig azért vagyok hálás, hogy mindennek az okát is ismerhetem, és tudom is hinni azt, amihez a precíz okfejtés fel nem ér.
Ezt a könyvet tehát azért írtam meg, hogy magyar testvéreim előtt tanúságot tegyek hálámról és hitemről, és nyitogassam szemüket, lássanak bele Isten végtelen titokvilágába. Nem Isten létét bizonyítom tehát, hanem kimeríthetetlen jóságát, bennünket különleges módon átölelő Gondviselését szeretném megláttatni. Ennek a gondos szeretetnek legszebb ajándéka, hogy nemcsak védőangyalt juttatott nekünk a szellemvilágból, hanem legdrágább kincsét, Fia Édesanyját adta nekünk, hogy legfőbb Védőnk, Pátrónánk, Nagyasszonyunk, azaz Királynőnk legyen: Magyarország örökös Királynője.
Vele és általa lesz valóban érthető a nagy magyar titok:
Miért él Magyarország ezer év elmúltával is a Kárpát medencében, miért élte túl a nagy sorscsapásokat, az emberi gonoszság történelmi csapdáit, és eztán miért van biztos reménye, hogy továbbra is élni fog?

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 2.106.399 Kovacs_Bank_Magyarok_Nagyasszonya_1.pdf
DOC 1.683.456 Kovacs_Bank_Magyarok_Nagyasszonya_1.doc
EPUB 666.807 Kovacs_Bank_Magyarok_Nagyasszonya_1.epub
MOBI 1.106.026 Kovacs_Bank_Magyarok_Nagyasszonya_1.mobi