Tóth Mike: Útmutatás az elmélkedéshez PPEK szám: 823

A könyv bevezetőjéből: Mindenek előtt álljon előttünk azon alapigazság, hogy az elmélkedés mestersége a szentek tudományához tartozik, s ennek nem jelentéktelen részét képezi.
A szenteknek ezen tudománya azonban nem annyira szabályokban és oktatásban, mint inkább a Szentlélek kenetében, s a jóakarat erényes törekvésében áll. Ugyanazért itt első sorban arra kell figyelmeztetnünk, hogy aki haszonnal akar elmélkedni, épp ezen kegyelemért szüntelen és buzgón könyörögjön az Úrhoz: „Uram! taníts bennünket imádkozni” (Lk 11,1), taníts bennünket elmélkedni. „A Szentlélek kenete tanít bennünket mindenről” (1Jn 2,27). „Maga a Lélek könyörög érettünk kimondhatlan fohászokkal.” (Róm 8,26)
Senki sem mondhatja: „Úr Jézus! csakis a Szentlélek által” (1Kor 12,3); ki volna képes a szív lángoló érzelmével haszonnal egész órát isteni dolgokról való emelkedésre fordítani, ha csak a Szentlélek kegyelmével nem előzi meg s nem segíti?!
A helyes elmélkedés megtanulásának első módja, tehát abban áll, hogy az elmélkedés tudományának kegyelmét Istentől forró imádsággal kérjük. Forró imádsággal, mondom, mivel e tudomány igen becses és mellőzhetetlenül szükséges kegyelemadománya Istennek, annyira, hogy igazán elmondhatjuk, hogy elmélkedni tudni, és pedig haszonnal tudni elmélkedni, a papra és a tökéletességre törekvő hívőre nézve épp oly nagybecsű dolog, mint az isteni hivatás, és e hivatásban való állhatatosság szerfölött drága kegyelmi ajándéka.
Bizonyosra vehetjük, hogy a szegény ember a legnagyobb kedvvel és szorgalommal tanulná a mesterséget, melyről tudná, hogy gyakorlásából dús vagyonra tesz szert; mily nagy vággyal kell tehát nekünk azért esedeznünk, mily nagy buzgalommal kell azon szent gyakorlatnak magunkat szentelnünk, mely által nem testi, hanem ennél sokkal súlyosabb lelki szegénységünket és nyomorúságunkat elháríthatjuk!
Ugyanazért az imádsággal egyesítsük a komoly törekvést is. Mert ne várjuk, hogy Isten csodát műveljen velünk, s az elmélkedés adományát, a nélkül, hogy részünkről valami eszközt használnánk, lelkünkbe öntse.
Ezeket előre bocsátván, s az erényekben való haladás igaz vágyát föltételezvén, mely nélkül minden hasztalan, röviden azt fogjuk itt fölemlíteni, mit kell tennünk, hogy az elmélkedés adományát, Isten segedelmével, megnyerhessük.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 293.439 Toth_Mike_Utmutatas_az_elmelkedeshez_1.pdf
DOC 243.712 Toth_Mike_Utmutatas_az_elmelkedeshez_1.doc
EPUB 62.464 Toth_Mike_Utmutatas_az_elmelkedeshez_1.epub
MOBI 153.727 Toth_Mike_Utmutatas_az_elmelkedeshez_1.mobi