Tarjányi Béla: Keresztény emlékek az első három századból PPEK szám: 1094

A könyv anyagának forrása a korral foglalkozó tudós szakkönyvek, a Jeromos füzetekben korábban megjelent írások, valamint az Internet gazdag tárháza. A mű nem tudományos szakkönyv, hanem sorba veszi azt a gazdag hagyományanyagot, amely fennmaradt az első három századból, de eléggé ismeretlen számunkra. Az Egyház közép- és újkori történelme mindannyiunk számára megismerhető, de a kereszténység első három-négy századának eseményei eléggé a homályba vesznek. Az összeállítás arra tesz kísérletet, hogy felidézzen lehetőleg minél többet azokból az emlékekből, amelyek e hősies korral kapcsolatban írott vagy szóbeli formában fennmaradtak az Egyház emlékezetében, és tovább élve ma is alakítják keresztény tudatunkat és vallási életünket.
A könyv nem teológiával vagy történelemmel foglalkozó szakembereknek készült, hanem egyszerű hétköznapi keresztény Testvéreknek, azzal a céllal, hogy betekintést adjon számukra Egyházunknak ezen küzdelmes első századainak történetébe.

A könyv tartalma:
A kereszténység terjedése
Kereszténység Keleten - 1-3. század - Jeruzsálem (Cézárea; Cézáreai Euszébiosz)
Antióchia (A város története és szerepe; A kereszténység bölcsője; Zsinatok városa; Emlékek; Mozaikok; Az antióchiai iskola; Arianizmus; Antióchiai Szent Ignác)
Alexandria (Az egyiptomi korai kereszténység; Az első századok üldözései és a korai egyházszervezet; Az egyiptomi szerzetesség; Az Alexandriai könyvtár; Az Alexandriai Iskola feltárása; Origenész; Remete Szent Pál; Remete Szent Antal; Thébai Szent Pakhomiosz)
Örményország (Az örmény egyház; Az örmény írásbeliség; Ereklyék)
India - Szír-Malabár Egyház (Szent Tamás apostol)
Bizánc - Konstantinápoly (Bizánci Birodalom; Hágia Szófia; Nagy Konstantin; Szent András apostol; Milánói Ediktum; Konstantin és a zsidóság; Szent Ilona)
Efezus (Celsus könyvtára; János evangélista temploma; Szűz Mária háza; Szent János apostol; Legendás leírások; Patmosz; Olajbanfőtt Szent János; Szent Pál Efezusban; Szent Timóteus; Szmirnai Szent Polikárp; Hieropoliszi Szent Papiász)
Róma - Az egyetemes egyház születése (Róma alapítása; Az Ókeresztény Egyház a 2. században; Katakomba-egyház; 3. század; 4. század; A kereszténység Kr. u. 325-től; Az utolsó császár; A bukás belső okai)
Római pápák (Szent Petronella vagy Petronilla; Szent Pál apostol; Római Szent Hippolitosz ellenpápa; Novatianus ellenpápa; II. Félix ellenpápa; Szent Iréneusz)
A Szentmise története (1. Az apostolok idejében; 2. Az apostoli atyák idejében; 3. A 2. és a 3. században; 4. A 4. században; 5. Az 5-6. századokban; 6. A középkorban; 7. V. Piusz reformja; 8. Az V. Pius-féle rítus elterjedése hazánkban; Az ókeresztény liturgia kialakulása; A kenyértörés; A cselekmény részeinek sorrendje; A keresztény ige-liturgia; Az eucharisztia-imádság)
Az Újszövetségi Szentírás kánonja
Papiruszok (Papiruszok az első négy századból; Kódexek a 4. századból
A keleti szertartású katolikus egyházak
Időrend (Az első három század; Szent Piroska; II. András Jeruzsálem királya)
Felmérés a világ vallásairól
Függelék (Karácsony - Betlehem - betlehem; Feltámadt!; A Szent Sír Bazilika; Az Üdvözítő nyomában - Útleírás; Nagy Konstantin nyomai a Szentföldön; A Níceai Zsinat; Szent Ilona ajándéka Ciprus szigetének; Keresztényüldözések; Római dokumentumok; Róma történetéből; Róma hat kifosztása; Konstantinápoly eleste; A Szent Család Egyiptomban; Milyen nyelven (nyelveken) beszélt Jézus?; Régiségek; Interjú: Képek)

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 23.654.503 Tarjanyi_Bela_Kereszteny_emlekek_az_elso_harom_szazadbol_1.pdf
DOC 22.576.128 Tarjanyi_Bela_Kereszteny_emlekek_az_elso_harom_szazadbol_1.doc
EPUB 16.233.798 Tarjanyi_Bela_Kereszteny_emlekek_az_elso_harom_szazadbol_1.epub
MOBI 21.733.511 Tarjanyi_Bela_Kereszteny_emlekek_az_elso_harom_szazadbol_1.mobi