Malachi Martin: A megláncolt Péter PPEK szám: 1086

A megláncolt Péter a Malachi Martinnal, a nagysikerű íróval, egykori vatikáni bennfentessel és ördögűzővel 1994-ben készült beszélgetések írásos változata.

Elsősorban azokról a változásokról szól, amelyeket a II. vatikáni zsinat hozott a Katolikus Egyház működésébe. Az Egyház oly drámaian megromlott állapotának egyik oka az, hogy többé nem hierarchiaként mőködik. A II. vatikáni zsinat előtt a határozathozatal folyamata a Krisztust képviselő pápától vezetett le a Kúriához, a püspökökhöz, a papokhoz és végül a világi emberekhez. Az Egyház immár nem így mőködik. Például a kollegialitás elve, amely nemzeti püspöki konferenciák létrehozásában valósul meg, gyakorlatilag csökkentette a pápa hatalmát. Az egyházközségi tanácsok és a plébániai ügyintézők a papok hatalmát kisebbítették.

E könyv címének kettős értelme van. A nyilvánvaló jelentése az, hogy a pápa tekintélyét a római bürokrácia, a püspökök, valamint olyan entitások csökkentették, amelyeket Malachi Martin szupererőknek nevez. A másik jelentése, hogy a II. vatikáni zsinat óta a pápák a liberális gondolkodás és cselekvés gyakorlásával maguk csökkentették saját hatalmukat. E zsinat után a pápák gyakran saját felfogásuk foglyaivá lettek, mert vonakodtak tekintélyüket érvényesíteni, vagy a fegyelmet érvényre juttatni. Mióta XXIII. János pápa elfogadta az aggiornamento (megújítás) politikáját, a pápák különböző mértékben hagyták magukat elsodorni a Zeitgeist, azaz a korszellem által.

A probléma az, hogy a világra való nyitás ellentétes a katolikus elvekkel. Az Egyház a történelem folyamán ellenállt az idők tévedéseinek. Követőit arra tanította, hogy álljanak ellen a világ, a hús és a sátán csábításainak. A hagyományhoz és a korok bölcsességéhez hű Egyház minden egyes korszak kilengéseinek ellensúlya lévén, stabilizáló erőként mőködött.

Különösen fontos, hogy az Egyház ellenálljon a mostani idők tévedéseinek. A modern korszellemnek keresztényellenes erkölcsi világképe van. Például a mai hirdetések a modern ember azonnali jutalomigényére apellálnak, míg a keresztény üzenet az önfeláldozást hirdeti. A hitetlenség korában élünk. A modern városi élet nyugtalan természete és a mindenütt jelenvaló kommunikációs hálózat mindent, ami örök és természetfölötti, a mindennapi élet peremére nyomja. A papok számára ezen idők szellemének elfogadása a kereszténység fölötti lélekharang kongatását jelenti.

Írásaiban és hangfelvételeiben Malachi Martin erőteljesen szólalt fel a mai egyházi emberek világi hajlamai ellen. Könnyű bírálnunk a modern egyházi emberek világiasságát, ugyanakkor a modern élet erőinek ránk gyakorolt szüntelen nyomása miatt apránként mi is könnyen rátévedünk a mai istentelen idők útjaira. Ezért, életünk nagy nyüzsgése ellenére is, súlyt kell helyeznünk imáink elmondására, és olyan lelki klasszikusok olvasására, mint amilyen Kempis Tamás Krisztus követése című könyve. Csak így lesz lelki erőnk ahhoz, hogy ellenálljunk a mai kor kísértéseinek, és megmaradjunk azon az ösvényen, amely örök üdvösségünkhöz vezet.

A Pázmány Péter Elektronikus Könyvtárban eddig megjelent beszélgetések Malachi Martinnal:
1. A kiforgatott katolicizmus
2. Az örök háború
3. A sötétség birodalma
4. A megláncolt Péter
5. Az elhagyott szőlőskert
6. A kísértés órája

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.286.112 Malachi_Martin_A_meglancolt_Peter_1.pdf
DOC 893.952 Malachi_Martin_A_meglancolt_Peter_1.doc
EPUB 232.525 Malachi_Martin_A_meglancolt_Peter_1.epub
MOBI 513.674 Malachi_Martin_A_meglancolt_Peter_1.mobi