P. Özséb: Páduai Szent Antal kis imakönyve PPEK szám: 520

Az imakönyv előszava:
A jó Isten, mint kegyes és irgalmas Gondviselője mindnyájunknak, minden időben talál bölcs módot arra, hogy az emberiséget magához térítse. Bizonyos, hogy a „Páduai Szent Antal tisztelete” is csak egy ilyen bölcs eszköz és mód, mellyel a jóságos Úr Istennek különös, nagy céljai lehetnek. Mert, fájdalom! manapság nagyon is sok ember kezd megfeledkezni az Istenről és parancsolatairól és főleg a felebaráti szeretet parancsa az, mellyel úgyszólván senki sem törődik. Mindenki a vagyon után futkos, a kenyérért sokan eladják örök lelki üdvösségüket is, míg ezrek és milliók a legborzasztóbb szükséget szenvedik, s nincsen könyörületes szív, amely enyhítene nyomorukon.
Ezt a szerencsétlen, bűnös, lelketlen állapotot akarja tehát a jó Isten megváltoztatni, amidőn számtalan kegyelemmel tudtára adja az embereknek, hogy a nagy Csodatevő Szent Antal közbenjárására Isten segítségét megnyerhetik mindenféle bajukban mindazok, kik a nagy Szenthez folyamodnak, és a szegények táplálására valamely alamizsnára kötelezik magukat. Íme, mily csodálatos is az Isteni Gondviselés! Amidőn egyrészről a szegények ezreinek nyomora szinte elviselhetetlen, s már- már nyílt és erőszakoskodó elégedetlenségbe tör ki, amidőn másrészt számos dúsgazdag szinte kegyetlen gőggel nézi le nyomorgó embertársát: akkor int mindnyájunkat Páduai Szent Antallal a jó Úristen, hogy térjünk Istenhez mindnyájan: szegények, jómódúak egyaránt. A szegény ne vesztegesse az időt hiábavaló sopánkodással és duzzogással, mert hiszen Isten nem feledkezett meg róla, s kenyeréről gondoskodik Szent Antal érdemeiért; a gazdag pedig ismerje el Isten jóvoltát és hatalmát s a vett javakért legyen háladatos, táplálja Szent Antal szegényeit. Íme, ez a „Páduai Szent Antal tiszteletének” nagy jelentősége.
Hogy édes hazánkban is mennyire szükség van Szent Antal tiszteletére, azt legjobban bizonyítja a sok nyomor, mely annyi keresztény felebarátunkra nehezült; de bizonyítja fényesen a nagy Csodatevő tiszteletének általános és gyors elterjedése is. – Mi tehát, jámbor keresztény testvérünk, azon édes reménnyel adjuk kezedbe ezen imakönyvecskét, hogy az nemcsak magadnak lesz lelki vigaszodra, hanem egyszersmind hathatósan elő fogja segíteni a Szent Antalhoz való kedves ájtatosságnak minél szélesebbkörű elterjedését is.
Szent Antal, Jézus barátja, könyörögj érettünk!

Kattintson letöltésre a "PDF" vagy "DOC" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 3.304.926 P_Ozseb_Paduai_Szent_Antal_kis_imakonyve_1.pdf
DOC 1.159.168 P_Ozseb_Paduai_Szent_Antal_kis_imakonyve_1.doc
EPUB 872.385 P_Ozseb_Paduai_Szent_Antal_kis_imakonyve_1.epub
MOBI 917.720 P_Ozseb_Paduai_Szent_Antal_kis_imakonyve_1.mobi