Lenzen–Sebregondi Mária: „Kő kövön nem marad”… Elbeszélés Jeruzsálem pusztulásának idejéből PPEK szám: 1058

Az elbeszélés Jeruzsálem megjövendölt pusztulásáról szól (lásd Mt 24,1–28; Mk 13,1–23; Lk 21,5–24), mely Kr u. 70-ben bekövetkezett.
A könyv bevezetéséből: A történelemben elérkezett az idő, mikor Júdától a szó szoros értelmében elvétetett a kormánypálca, és a megígért, az annyira várt Messiás napjai közeledtek. Talán maguk a tiszteletreméltó pátriárkák s az ihletes próféták sem várták őt nagyobb bensőséggel, mint szégyenteljes szolgaságában Judea megkínzott s elnyomott népe. Ez a nép azonban nem az Úr által megígért Messiást és nem a Békefejedelmet várta, akinek semmi közössége sincs a világ nagyjaival s fényével. Hanem várt egy harcias fejedelmet, s olyan hőst, aki megrettegteti a föld többi népeit, de aki saját népét a lehető legmagasabb polcra emeli minden nemzetek között. Ezért aztán mikor valóban megjelent közöttük, – nem ismerték föl. Küldetését kigúnyolták és végre örök időkre fejükre vonták Isten átkát, midőn az ő dicső követét, isteni Fiát a legszégyenletesebb halálnak szolgáltatták ki.
Nem ismerték el az igaz Messiást, és isteni jóságát bűntettekkel s hálátlansággal viszonozták: de tudták, hogy küldetésének ideje elérkezett. Széltében az egész földön terjesztették már az Úr tanítványai a mennyekbe fölszállt Messiás evangéliumát, midőn a zsidók még mindig várták eljövetelét és kíváncsian lesték hamis prófétáik szavát, akik óráról-órára ígérgették jövetelét. Azt hitték, hogy a jövendő Messiás országukat nemcsak régi fényébe helyezi vissza, hanem hogy az ismert világ valamennyi országát is meg fogja hódítani. Ily rögeszmével telítve, az idegen hatalom uralma s nyűge tűrhetetlenné vált számukra. Tehetetlenségük s belső viszályaik mellett is többször megkísérelték, hogy lerázzák a római igát, mely alá pedig önmaguk hajtották fejüket. Minden ilynemű meghiúsult kísérlet után az idegen hatalom vasmarka csak még erősebben szorította őket. Elfeledték a múlt minden szomorú tapasztalatát és elkeseredésükben annyira, oly soká tették próbára a rómaiak türelmét, míg végre ezek, II. Agrippa király idejében, példás megbüntetést határoztak el számukra, hogy közöttük minden további mozgalmat és fölkelést lehetetlenné tegyenek.
E terv megvalósítására Vespasianus császár fia, a vitéz Titus nagy sereget gyűjtött össze Jeruzsálem környékére,és sokkal komolyabban, szigorúbban akarta Judea fővárosát megfenyíteni, mint ezt előtte Cestius római helytartó tette, hogy gyökerében semmisítse meg a zsidók még megmaradt erejét. A szerencsétlen nép teljes, összpontosított hadereje sem lett volna ugyan képes e rettenetes támadásnak ellenállani, szerencsétlenségükre azonban még ezenfelül számos vallásbeli tagozatra forgácsolódtak szét. Ezek mindmegannyi ellenséges pártot alkottak, és sokkal jobban gyűlölték egymást, mint a rómaiakat. Ily körülmények között és ily rettenetes ellenség közeledtére Jeruzsálemben a jobb érzelműek szívét borzalom szállta meg. Ezek azonban oly kevesen voltak és befolyásuk oly gyönge, hogy a legszükségesebb védelmi készülődést sem tudták kivívni. A zsidók elbizakodottsága oly határtalan volt, hogy nem törődve a közeli ellenséggel, be sem zárták a város kapuit. Csak akkor tették meg ezt, mikor a közelgő húsvéti ünnepek alkalmával a templomba özönlő utolsó vidéki zarándok is benn volt a városban. Éppen ez a körülmény tette az ostromot oly szívóssá és borzalmassá, mert a rómaiak most már nemcsak a főváros lakossága, hanem úgyszólván az egész kétségbeesett zsidó nemzet ellen harcoltak. A rómaiak sok-sok háborúja között talán a Jákob fiai ellen indított volt a legborzalmasabb s legkegyetlenebb, annyira, hogy midőn végre a zsidóknak minden ereje megtörött s megsemmisült, maga a római hadvezér is csodálkozott győzelme fölött.

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 14.202.149 Lenzen_Sebregondi_Maria_Ko_kovon_nem_marad_1.pdf
DOC 4.430.336 Lenzen_Sebregondi_Maria_Ko_kovon_nem_marad_1.doc
EPUB 3.371.071 Lenzen_Sebregondi_Maria_Ko_kovon_nem_marad_1.epub
MOBI 4.251.237 Lenzen_Sebregondi_Maria_Ko_kovon_nem_marad_1.mobi