Tiefenthaler József: Aszkézis és misztika. A tökéletes élet PPEK szám: 1076

A könyv a szentírásból kiindulva kívánja megtalálni a tökéletes élet útját vagy útjait. A hegyi beszéd egyik legmélységesebb mondata: „Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes”, szinte végtelen távlatot nyit annak a törekvésnek, mely az Istenhez való tartozás energiáival vezeti az embert az etikai nemesbülés jákoblétráján fel Isten közelébe. Ez persze még nem misztikusoktól emlegetett istenközelség, amely megveti a földi életet és teljes Istenben való elmerülést jelent, mert a hegyi beszéd a nyolc boldogság új életértékelésének talajából nőtt gyakorlati intelmek és erkölcsi tanítások láncolata, ahol az egyik pólus a lélek, amelyet alakítanunk kell, és amelyen ki kell cizellálnunk az istenhasonlóság jóságát; a másik pólus pedig Isten, mint a tökéletességi ideál és erőforrás, ahonnét árad az ember felé az eszmény, a magas életrendeltetés épp úgy, mint az erkölcsi felfelé törtetést segítő isteni kegyelem, hogy azután az ember Istennek veronikakendőjévé váljék.

Az evangéliumi ifjú kérdéseire adott válaszból nyilvánvaló, hogy amint Krisztus szükségesnek hirdeti az üdvözülés útját, úgy a szorosan vett tökéletességnek útja szabad választás vagy külön isteni elhivatás tárgya. És ha az evangéliumi oktatásban keressük a tökéletességre való elhivatás célját és szellemét, akkor ezt a consiliumok, az evangéliumi tanácsok életében találom meg, ahol a lélek a teljes lemondás útjára lép, hogy kizárólag Isten dolgozzék benne, és hogy a földön elérhető tökéletességnek a teljességével tündököljön. Míg az elsőnek, amelyet aszketikus életnek, aszkézisnek nevezhetünk, közvetlen célja a földi életnek átstilizálása Krisztus etikája szerint, hogy ezáltal elérje örök boldogságát, addig a második: a misztika, mely a misztikus élet megindulása, mely nem törődik a földi élettel, hanem egyenesen Istenhez törekszik, kivel való egyesülés teljességét már itt a földön keresi. Az elsőnek a földi élet lépcső és segítség, a másiknak akadály és teher. Az első jár, mint a viharral küszködő az országúton, a másik azonban repülni akar, mint az eroplán a légben.

A két út – az aszketikus élet és a misztikus élet útjai – gyakorlatilag nem választhatók szét teljesen, mert az aszketikus élet nem zárja ki a misztikus élményeket, viszont a misztikus élettel szigorú aszkézis párosul mindenkor, de az aszketikus életen keresztül lehet csak eljutni a misztikus állapothoz.

A könyv két nagy részre tagozódik:
I. Aszkézis (Lelkiélet; Teremtés célja; Isten képe és hasonlatossága; A földi ember; Hajlamok; Világmegvetés; Önfegyelmezés; A szenvedés misztériuma; Akarat; Állapotbeli kötelességek lelkisége; Confiteor; Az Úr asztalánál; Imaélet; Liturgia; Erényes élet; Erotika; Modern élet tengerén).
II. Misztika (A misztika célkitűzése; A kegyelem a misztikában; Szemlélődés [Kontempláció]; A tökéletesség lényege és a misztikus élmény; Tapasztalati istenmegismerés; Imafokozatok; Rendkívüli misztikus tünetek; A misztika nyelve; Keresztény misztika története; Összefoglaló felelet a misztikus élet problémáira).

Kattintson letöltésre a "PDF", "DOC", "EPUB" vagy "MOBI" szavakra vagy a fájl nevére!
   Formátum       Méret (byte)    Fájlnév   
PDF 1.922.951 Tiefenthaler_Jozsef_Aszkezis_es_misztika_A_tokeletes_elet_1.pdf
DOC 1.341.952 Tiefenthaler_Jozsef_Aszkezis_es_misztika_A_tokeletes_elet_1.doc
EPUB 506.715 Tiefenthaler_Jozsef_Aszkezis_es_misztika_A_tokeletes_elet_1.epub
MOBI 1.242.618 Tiefenthaler_Jozsef_Aszkezis_es_misztika_A_tokeletes_elet_1.mobi